izglitiba

ESF darbības programmas “Izaugsme un nodarbinātība ”8.3.5.specifiskā atbalsta mērķa ”Uzlabot pieeju karjeras atbalstam izglītojamajiem vispārējās un profesionālās izglītības iestādēs projekta NR.8.3.5.0/16/I/001 “Karjeras atbalsts vispārējās un profesionālās izglītības iestādēs” ietvaros Kārsavas vidusskolas 8.a un 8.b klases izglītojamie 3. aprīlī apmeklēja Valsts robežsardzes koledžu Rēzeknē.  6. aprīlī uz Valsts robežsardzes koledžu devās arī  10.a klases skolēni.

Valsts robežsardzes koledža ir Ministru kabineta dibināta Iekšlietu ministrijas pārziņā esoša profesionālās augstākās izglītības iestāde. Koledža nodrošina profesionālās tālākizglītības programmu ”Robežapsardze”  (personām ar vidējo izglītību), 1.līmeņa profesionālās augstākās izglītības programmu ”Robežapsardze” (robežsargiem), 2.līmeņa profesionālās augstākās izglītības bakalaura studiju programmu ”Robežapsardze” (robežsargiem), īsteno Rēzeknes Tehnoloģiju akadēmija, Eiropas kopīgā maģistra grāda studiju programmu stratēģiskajā robežu pārvaldībā (European Joint Masters in Strategic Border Management), īsteno FRONTEX, Lietuva, Igaunija, Nīderlande, Latvija (RTA).

20180403_115807

Skolēniem tika dota iespēja klātienē iepazīties ar šo mācību iestādi. Valsts robežsardzes koledžas darbinieki sniedza skolēniem informāciju par koledžu, par prasībām, kādas tiek izvirzītas pret tiem, kas plāno iestāties koledžā, par mācībām koledžā, kadetu dienas kārtību, par sadzīves apstākļiem un daudz ko citu, skolēni apskatīja arī mācību telpas.

Daudz uzzinājām par kinologu darbu, dienesta suņu apmācības specifiku, ar aizrautību vērojam dienesta suņa darba elementu demonstrēšanu.

Pateicoties koledžas muzeja darbinieku stāstījumam, uzzinājām par robežsardzes vēsturi.

Ludmila Oļipova
Kārsavas vidusskolas direktora vietn. audz. jomā