izglitibas_logo

Projekta mērķis: nodrošināt Latvijas izglītības pakalpojumu daudzveidību, kas balstīti uz individuālās mācību pieejas attīstību un ieviešanu vispārējās izglītības iestādēs, tādējādi uzlabojot izglītojamo kompetences un mācību sasniegumus.

Katram skolēnam piemīt unikāls un neatkārtojams potenciāls, kuru ir jāpalīdz atklāt, rosinot skolēnā dabisko zinātkāri par sevi, apkārtējo pasauli un tehnoloģijām.

Projekta “Atbalsts izglītojamo individuālo kompetenču attīstībai” ietvaros Kārsavas vidusskolā  notiek dažādas aktivitātes.


Radošās darbnīcas „ Krāsu pasaule”
(kultūrizglītības un radošās industrijas joma)

Kārsavas vidusskolas 5.-9.klašu skolēni darbojas radošā darbnīcā „Krāsu pasaule”, kas veltīta Latvijas simtgadei. Nodarbībās tika iesaistīti dažāda vecuma skolēni, kas motivēja izglītojamos darbam un veicināja pozitīvas, izpalīdzīgas savstarpējās attiecības.

Izglītojamie apguva dažādas mākslas darba tehnikas, pilnveidoja radošās spējas un prasmi īstenot savas idejas un ieceres ar vizuālās mākslas līdzekļiem.

Nodarbībās tika pētīti Latvijas ainavām raksturīgie krāsu un kompozicionālie risinājumi dažādos gadalaikos, ko jaunie mākslinieki attēloja savos gleznojumos. Radošajās darbnīcās skolēni arī veidoja vides objektus, izmantojot tos krāsu salikumus, kas sastopami latviešu tautas tērpos un simbolikā. Skolēnu gleznotās ainavas ir apskatāmas Kārsavas vidusskolas vestibilā izvietotajā skolēnu radošo darbu izstādē, kas veltīta Latvijas valsts dzimšanas dienai.

1

Kārsavas vidusskolas skolotāja
Lilita Laganovska


Praktiskās  nodarbības “Iepazīsti vidi”
(STEM un vides joma)

Praktiskajās nodarbībās ir iespēja paplašināt savas zināšanas par enerģijas avotiem un veidiem. Skolēni, kas piedalās praktiskajās nodarbībās, pilnveido un nostiprina savas praktiskās iemaņas elektrisko ķēžu veidošanā.

Skolēni drošāk pielietoja savas teorētiskās zināšanas veicot praktiskos un pētnieciskos uzdevumus, iemācījās patstāvīgi izveidot patērētāju slēgumu un izpētīt slēguma raksturlielumus. Pildot praktisko darbu „Tumšais, garais gaitenis”, skolēni padziļināja savas zināšanas par elektriskās ķēdes efektīvu izmantošanu sadzīvē. Arī mācību stundu laikā var novērot, ka skolēni jūtās pārliecinošāk un drošāk, pildot laboratorijas un pētnieciskos darbus par elektrību.

2

Kārsavas vidusskolas skolotāja
Ludmila Urtāne


Projekta ietvaros praktiskajās nodarbībās “Iepazīsti vidi” 7.-9.klašu skolēniem tika attīstītas prasmes raksturot dzīvo organismu daudzveidību vietējā apkārtnē un nostiprinātas prasmes darbā ar mikroskopu, pētot organismu iekšējo uzbūvi.

Skolēni ir papildinājuši savas zināšanas dzīvo organismu klasifikācijā, apguvuši prasmes novērot organismus dabā un klasificēt tos. Skolēni ir pilnveidojuši prasmes salīdzināt dažādas augu un dzīvnieku dzīvības pazīmes, kā arī  izvērtējuši augu un dzīvnieku pielāgotību dzīves videi. Izglītojamie praktiskajās nodarbībās ir padziļināti apguvuši mikroskopijas metodi, pētījuši augu un dzīvnieku šūnas.

3

Attēlā: Augu un dzīvnieku šūnu izpēte mikroskopā

Kārsavas vidusskolas skolotāja
Valentīna Tuče


Ikdienas mācību procesā pietrūkst laika vairākiem pētījumiem, kas palīdz nostiprināt zināšanas vispārīgajos ģeogrāfiskajos jautājumos un Latvijas ģeogrāfijā. Praktisko nodarbību „Iepazīsti dabu” laikā, kas tiek organizētas projekta „Atbalsts izglītojamo individuālo kompetenču attīstībai” ietvaros,  skolēniem ir iespēja spēlēt ģeogrāfiskas spēles, virtuāli apceļot dažādas pasaules vietas, pētīt un analizēt kartes. Projekta nodarbībās skolēni attīsta iemaņas raksturot objektus dabā un prasmes darbā ar kartēm. Skolēni strādā gan individuāli, gan grupās, palīdz viens otram, sadarbojas.

4

Kārsavas vidusskolas skolotāja
Vija Zelča


Individuālās psihologa konsultācijas

Oktobrī projekta ietvaros “Atbalsts izglītojamo individuālo kompetenču attīstībai” tika uzsāktas individuālās psihologa konsultācijas 3.-4.klašu izglītojamiem ar mērķi attīstīt bērnu saskarsmes prasmes, izvērtēt bērnu intelektuālās spējas un izstrādāt atbalsta pasākumus mācību procesa uzlabošanai.

Pirmais mēnesis aizritēja izvērtējot bērnu kognitīvos procesus un cenšoties atrast pieeju katram individuāli, lai izstrādātu atbilstošas metodes, kas skolēniem palīdzētu apgūt mācību vielu daudz veiksmīgāk. Katrs no viņiem ir atšķirīgs, kādam traucē tas, ka darba temps ir lēns, kādam tas, ka ir grūtības iegaumēt un atcerēties informāciju. Citam traucē grūtības izlasīt tekstu un izprast to. Taču katrs no viņiem ir īpašs ar citām spējām, kas jāsaprot un jāvērš kā resurss.

Šobrīd lielākajai daļai no skolēniem ir izstrādāti atbalsta pasākumi un noritējušas pirmās nodarbības, kas vērstas uz atmiņas procesu uzlabošanu, vārdu krājuma paplašināšanu. Tā pat tiek pielietotas metodes, spēles un dažādi vingrinājumi, kas palīdz trenēt uzmanības koncentrēšanu.

6

Kārsavas vidusskolas psiholoģe
Ilona Sutra


Tematiskā nometne „ Iepazīsti dabu” 1.-4.klašu izglītojamiem
(STEM un vides joma)

No 23. oktobra -27. oktobrim  Kārsavas vidusskolā darbojās piecu dienu tematiskā nometne ,,Iepazīsti dabu”. Tā tika rīkota ESF ,,Atbalsts izglītojamo individuālo kompetenču attīstībai” projekta ietvaros, ko organizēja Kārsavas vidusskolas atbalsta biedrība. Pateicoties Kārsavas atbalsta biedrībai nometnes darbība bija pārdomāta un droša. Nometnes vadītāja Vaira Šicāne bija padomājusi par skolotāju palīgiem un darbā tika iesaistīti brīvprātīgie skolēni, kuri palīdzēja skolotājiem visas nometnes garumā.  Nometnes laikā skolēniem tika nodrošināts  garšīgs un silts ēdiens.

Mācību ekskursijā uz Daugavpili skolēni  devās ar komfortablu,  divstāvīgu autobusu. Par skolēnu veselību rūpējās medmāsa N.Bērziņa. Pēc pasākumu apmeklējuma skolēnus gaidīja siltas un garšīgas pusdienas kafejnīcā “ Pasaules brīnumi”  Nometnes noslēgumā katrs dalībnieks saņēma diplomu un saldo balvu par aktīvu dalību nometnē.

1.- 4. klašu grupā darbojās 40 skolēni gan no Kārsavas vidusskolas, gan no Salnavas pamatskolas. Piedaloties dažādās aktivitātēs, skolēniem bija iespēja pētīt  augus un kokus skolas un pilsētas teritorijā. Novērot augu un koku pārmaiņas rudenī.

3. – 4. klašu skolēni pētīja dižkokus Malnavas muižas parkā. Nometnes laikā skolēni vāca dažādus dabas materiālus. No savāktiem dabas materiāliem tika izveidoti skaisti dekori.

3. – 4. klašu nometnes dalībniekus viesmīlīgi uzņēma Kārsavas kultūras nama, Kārsavas pilsētas un Malnavas koledžas bibliotēku darbinieki., kur skolēniem bija iespēja paplašināt savas zināšanas.

Daudz jaunu iespaidu tika gūts arī mācību vizītes laikā Daugavpilī. 3. – 4. klašu skolēniem bija interesanta ekskursija M. Rotko centrā un Daugavpils cietokšņa apmeklējums.

1.- 2. klašu skolēni apmeklēja Daugavpils ZINOO centru. Kur Eko mašīnu nodarbībā ikvienam skolēnam arī skolotājiem bija ļauts kļūt par automašīnu meistaru un pagatavot savu eko mašīnu, kas ir videi draudzīga un spēj aizbraukt tik tālu, cik katrs pats spēj tai nodrošināt enerģiju. ZINOO centra piedāvātajās interaktīvajās ekspozīcijās, skolēniem bija iespēja pašiem izmēģināt dažādas tehnoloģijas un pārbaudīt dabas likumus: būvēt tiltus bez naglām, izskaidrot optiskās ilūzijas, salikt puzli, izkustināt spalvu bez roku palīdzības un daudz kā cita. Skatoties uz lietām no cita, neierasta skata punkta skolēni ZINOO centrā pavadīja laiku ar prieku, interesi un zinātkāri.

Visiem skolēniem īpaši patika Daugavpils mini zoodārzā. Tur redzētie dzīvnieki un interesantais ekskursijas vadītāja stāstījums  paplašinās skolēnu zināšanas par dabu.

Brīvajā laikā visiem patika  apmeklēt spēļu un rotaļu istabu. Ar patiesu prieku skolēni piedalījās sporta aktivitātēs, kurās iesaistījās arī skolotāji un skolas direktors.

Bērniem nometnes laikā bija iespēja pilnveidot sadarbības prasmes, gūt jaunas zināšanas un prasmes par dabu piedaloties konkursos un viktorīnās.

Rudens brīvdienās jaunatklātās zināšanas un pozitīvie iespaidi, tikšanās ar interesantiem  cilvēkiem, pārgājieni, ekskursijas un savstarpējā sadarbošanās darīja brīvlaiku krāsainu un neaizmirstamu.

7

Kārsavas vidusskolas direktora vietniece
Rita Nagle