KONKURSA BEIGU TERMIŅŠ: JANVĀRIS 31, 2022


Informācija par latviešu valodas un literatūras pedagoga amata vakanci:

·        darba līgums tiek noslēgts uz nenoteiktu laiku;

·        darba apjoms: 28 stundas nedēļā (22 kontaktstundas);

·        darba alga: 885.00 EUR/mēnesī (bruto) par likmi (30 stundas nedēļā);

·        darba uzsākšanas laiks: 01.02.2022.

Būtiskākie darba pienākumi:

·        pildīt skolotāja pienākumus, vadot latviešu valodas un literatūras stundas pamatizglītības posmā;

·        veikt individuālo darbu ar skolēniem, lai radītu viņos motivāciju mācīties un attīstītu sadarbības un komunikācijas prasmes.

·       skolotāju aizvietošana viņu prombūtnes laikā (slimība, neparedzēti apstākļi)

·       sadarboties ar citu mācību priekšmetu skolotājiem.

Prasības:

·       izglītība atbilstoši Ministru kabineta noteikumiem Nr.569 “Noteikumi par pedagogiem nepieciešamo izglītību un profesionālo kvalifikāciju un pedagogu profesionālās kompetences pilnveides kārtību”;

·       sadarbspējīgs Covid 19 sertifikāts – saskaņā ar Ministru kabineta 2021. gada 9. oktobra rīkojuma Nr. 720 “Par ārkārtējās situācijas izsludināšanu” 5.3. punktu un Ministru kabineta 2021. gada 28. septembra noteikumu Nr. 662 “Epidemioloģiskās drošības pasākumi Covid-19 infekcijas izplatības ierobežošanai” 104. punktu;

·       augsta atbildības sajūta, precizitāte;

·       prast plānot un organizēt savu darbu.

uz e-pastu: edgars.puksts@ludzasnovads.lv vai iesniegt personīgi Kārsavas vidusskolas kancelejā.

Tālrunis informācijai: 2692932

Kontaktpersona: Direktors Edgars Puksts