Nemanot ir pagājuši 5 gadi kopš iepriekšējās absolventu tikšanās, un 2017. gada 5.maijā Kārsavas vidusskola atkal aicina savus absolventus, bijušos skolotājus un darbiniekus uz kopā sanākšanu, lai nosvinētu skolas 85. gadadienu, lai atskatītos uz sasniegto un izvirzītu jaunus mērķus nākotnei.

Kādi tad ir bijuši šie 5 aizvadītie gadi kopš iepriekšējās tikšanās reizes?

Priecē fakts, ka 2016.gadā Kārsavas vidusskola un tās īstenotās izglītības programmas ir akreditētas uz maksimālo termiņu – 6 gadiem (līdz 2022. gada 4. maijam). Vislielākais gandarījums un lepnums ir par mūsu skolas skolēniem, par viņu sasniegumiem mācību priekšmetu olimpiādēs, konkursos, valsts pārbaudes darbos, sporta sacensībās. Katru gadu skolēni gūst godalgotas vietas novadu, starpnovadu, Latgales reģiona mācību priekšmetu olimpiādēs, ir valsts olimpiāžu dalībnieki (matemātikā, ķīmijā).

Viens no sabiedrībā izskanējušajiem vidusskolu vērtēšanas kritērijiem ir sasniegumi centralizētajos eksāmenos. Centralizētajos eksāmenos atspoguļojas skolēnu un viņu skolotāju ieguldītais darbs visu 12 gadu garumā.

Kolektīvs ar "Pūces" balvu.

Kolektīvs ar “Pūces” balvu.

Mūsu absolventu rezultāti centralizētajos eksāmenos (CE) pierāda, ka šajos 5 aizvadītajos gados starp 194 pilsētu vidusskolām esam bijuši pirmajā divdesmitniekā, esam 2 reizes uzaicināti uz Draudzīgā Aicinājuma fonda Skolu reitinga apbalvošanas ceremonijām. Skolas kolektīvs ir saņēmis apbalvojumus par sasniegumiem dabas zinību, matemātikas mācīšanu, mācību procesa organizēšanu. 2015.2016.mācību gada 12.klases absolventi uzrādīja ļoti labus rezultātus CE, kas ļāva skolai iegūt 1.vietu un “Pūces” balvu starp pilsētu vidusskolām.

Ir neizsakāms prieks par to, ka mūsu skolas audzēkņi gadu no gada apliecina, ka Kārsavas vidusskolā  ar pozitīvu attieksmi pret mācībām, strādājot ik mācību stundu, var sasniegt labus rezultātus, kas ir par pamatu nākotnes karjeras izveidei.

Lai rosinātu vidusskolēnos interesi par zinātni, 10. un 11.klasē skolēni  izstrādā zinātniski pētnieciskos darbus pēc pašu interesēm. Bieži vien skolēni izvēlas pētīt problēmas, kas saistītas ar dzimto Kārsavas novadu. Pēc skolas konferences rezultātiem labākie darbi tiek izvirzīti uz Latgales reģiona zinātniski pētniecisko darbu konferenci Daugavpils Universitātē. Labus rezultātus reģionālajās ZPD skatēs skolēni ir sasnieguši ģeogrāfijā, latviešu valodniecībā un literatūrā, bioloģijā, ģeogrāfijā un ķīmijā.

Ieejot skolā, visu uzmanību piesaista skolas foajē izvietotie kausi, ko mūsu skolas sportisti ir ieguvuši sporta sacensībās. Skolēni ļoti aktīvi piedalās starpnovadu, Latgales reģiona, valsts mēroga sacensībās gan individuāli, gan arī komandu ieskaitē. Mūsu skolēnu vidū ir arī valsts čempioni savās vecuma grupās. Šie panākumi tiek iegūti ar neatlaidīgu, sistemātisku ikdienas darbu treniņos. Panākumus palīdz nodrošināt atjaunotā sporta bāze – renovētais stadions un sporta angārs.

Baltā galdauta svētki.

Baltā galdauta svētki.

Skolas dzīve nav iedomājama bez interešu izglītības. Skolēniem tiek piedāvāts daudzveidīgs interešu izglītības programmu klāsts kultūrizglītības, tehniskās jaunrades, vides izglītības, sporta un ekonomikas jomā. Kārsavas vidusskolas mākslinieciskās pašdarbības kolektīvi vienmēr ir bijuši Latvijas skolu jaunatnes  dziesmu un deju svētku dalībnieki. XI Latvijas Skolu jaunatnes dziesmu un deju svētkos piedalījās meiteņu koris “Akustika”.

Vidusskolēniem ir iespēja pilnveidoties ekonomikas jomā, programmā, ko piedāvā Junior Achievement Latvija. Apgūstot ekonomiskā zināšanas un piedaloties JAL aktivitātēs, var iegūt sertifikātu, kas dod priekšrocības, stājoties augstākajās mācību iestādēs.

Veicot ikdienas mācību darbu, skolēni kopā ar mācību priekšmetu skolotājiem iesaistās arī dažādos projektos, tādējādi veicinot savu pieredzi projektu darbā, gan arī iepazīstot citu tautu kultūru, gan arī rodot iespēju papildināt skolas materiālo bāzi.

Viena no šīsdienas aktualitātēm audzināšanas darbā ir tieši jaunatnes patriotiskā audzināšana. Jau vairākus gadus Kārsavas vidusskola kopā ar Kārsavas novada pašvaldību un 303.Jaunsardzes vienību AustrumLatgales skolu jauniešiem organizē militāri patriotisko spēli “Jaunie Kārsavas sargi”. Šī spēle notiek laikā starp Lāčplēša dienu un Latvija Republikas dzimšanas dienu. Spēles laikā jauniešiem ir jāspēj parādīt gan sadarbības prasmes, gan zināšanas vēsturē, gan arī fiziskā izturība, jo spēle notiek, neskatoties uz laika apstākļiem.

Militāri patriotisko spēli “Jaunie Kārsavas sargi”

Militāri patriotisko spēli “Jaunie Kārsavas sargi”

Dalība jaunsargos, patriotiskos pasākumos, tiekoties gan ar LR NBS karavīriem, gan NATO spēku karavīriem dod mūsu skolas audzēkņiem impulsu savu nākotni saistīt ar Nacionālajiem bruņotajiem spēkiem, gan stāties Valsts robežsardzē. Par sniegto atbalstu un ieguldījumu Zemessardzes attīstībā esam saņēmuši Zemessardzes 3.brigādes komandiera pateicību.

Visi šie panākumi un sasniegumi ir iespējami tāpēc, ka Kārsavas vidusskolā strādā spēcīgs, radošs, uz tradīcijām balstīts, pedagogu kolektīvs.

Skolā kopā ar interešu izglītības skolotājiem strādā 35 pedagoģiskie darbinieki, no kuriem 27 ir maģistra grāds. Skolā strādā  2 VISC ārštata metodiķi, 4 skolotāji ir mentori. Skolā metodisko darbu organizē skolas metodiskā padome. Skolotāji darbojas 6 mācību priekšmetu metodiskajās komisijās.

Kārsavas vidusskola sadarbojas ar Valsts izglītības satura centru, izvērtējot izglītojamo mācību kvalitāti, piedaloties monitoringos un piloteksāmenos fizikā un ķīmijā.12 skolas pedagogi organizē un vada Kārsavas novada skolotāju metodisko apvienību darbu un regulāri sadarbojas ar IZM un VISC. Mūsu skolā tiek organizēti arī daudzi novada izglītības pasākumi.

Protams, ir jāatzīmē mūsu čaklais tehnisko darbinieku kolektīvs, kurš nenogurstoši rūpējas par to, lai skolas vide būtu sakopta un skolēni, ciemiņi justos labi.

Man liels prieks par to pozitīvo, ko dzirdu no mūsu kolēģiem par skolu, par to, ka viņi joprojām dzīvo līdzi notiekošajam skolā. Patiess gandarījums par aizvadīto piecu gadu periodu ir arī tāpēc, ka Kārsavas novada pašvaldība ir ieinteresēta mūsu skolas ikdienā un sniedz visu nepieciešamo atbalstu. Mums ir modernizēti, ar IT aprīkoti, visi mācību kabineti, aktu zāle, tiek mainītas mēbeles kabinetos, atjaunota sporta bāze.

Šajā jubilejas reizē es saku lielu paldies ikvienam skolas skolēnam un arī viņu vecākiem par atbalstu, sadarbību, ikvienam pedagogam un tehniskajam darbiniekam par darbu, kas tiek apzinīgi veikts.

Paldies Kārsavas novada pašvaldībai, visiem sadarbības partneriem, jo, tikai kopā mums visiem sadarbojoties, īstenosies skolas himnas vārdi:

Skola – vieta, kur sapņi virmo,
Avots dzidrs, kur gudrību smelt.
Skola ir kā stūrakmens pirmais
Dzīves ēkai, ko mūžu celt!

Lai jauks un patīkamām atmiņām bagāts šis tikšanās brīdis!

Kārsavas vidusskolas direktors Edgars Puksts