2019.gada 03.decembrī Kārsavas novada pašvaldība ir noslēgusi sadarbības līgumu ar Izglītības kvalitātes valsts dienestu par Eiropas Savienības fondu darbības programmas “Izaugsme un nodarbinātība” 8.3.4.specifiskā mērķa “Samazināt priekšlaicīgu mācību pārtraukšanu, īstenojot preventīvus un intervences pasākumus” projekts Nr.8.3.4.0./16/1/001 “Atbalsts priekšlaicīgas mācību pārtraukšanas samazināšanai”.

No 2020.gada janvāra projekts tiek īstenots Mežvidu, Mērdzenes un Salnavas pamatskolās, bet Kārsavas vidusskolā to uzsāks īstenot ar 2020.gada septembri.

Kārsavas vidusskolā projektu koordinē direktora vietniece audzināšanas darbā Ludmila Oļipova, Mežvidu pamatskolā – skolotāja Jolanta Silicka, Mērdzenes pamatskolā-skolotāja Antoņina Zlidne, Salnavas pamatskolā direktora p.i. – Silvija Geidāne un Kārsavas novada pašvaldībā-izglītības metodiķe Vaira Šicāne.

Ko iegūst projekta ietvaros skolēns un ko skolotājs?

 • Skolēns – konsultācijas ar pedagogiem, psihologiem, sociālajiem pedagogiem, ekonomisku atbalstu;
 • Pedagogi – iespēju un resursus individuāli strādāt ar skolēniem, kuriem tas ir nepieciešams.

Projekta īstenotājs: Izglītības kvalitātes valsts dienests (IKVD)

Projekta sadarbības partneris: Latvijas pašvaldības un Valsts profesionālās izglītības iestādes

Kārsavas novada pašvaldībai noslēgts sadarbības līgums ar IKVD Nr.P6-12/133-2019 no 03.12.2019.

Projekta mērķis: Samazināt priekšlaicīgu mācību pārtraukšanu, īstenojot preventīvus un intervences pasākumus vispārējās izglītības un profesionālās izglītības iestāžu izglītojamiem.
Projekta īstenošanas laiks: 16.03.2017.–31.12.2022. Kārsavas novada pašvaldība ar 01.01.2020.-31.12.2022.

Projekta mērķgrupa:

 • 5.–12. klases vispārizglītojošo programmu skolēni;
 • 1.–4. kursa profesionālās izglītības programmu audzēkņi.

Projektā sniegtais atbalsts:

 • Konsultācijas (pedagogs, psihologs, sociālais pedagogs, pedagoga palīgs, speciālās izglītības pedagogs, surdotulks, asistents, ergoterapeits);
 • Kompensācija par:
  • sabiedriskā transporta biļetēm (starppilsētu, starpnovadu);
  • naktsmītnēm;
  • ēdināšanu;
  • individuālās lietošanas priekšmetiem;
  • speciālo transportu.

Projektā iesaistītās skolas: Kārsavas vidusskola, Mežvidu pamatskola, Mērdzenes pamatskola, Salnavas pamatskola

Projekta īstenošanas pamats: Ministru kabineta 12.07.2016. noteikumi Nr.460 “Darbības programmas “Izaugsme un nodarbinātība” 8.3.4.specifiskā atbalsta mērķa “Samazināt priekšlaicīgu mācību pārtraukšanu, īstenojot preventīvus un intervences pasākumus” īstenošanas noteikumi

Finansējums: Specifiskajam atbalstam plānotais kopējais attiecināmais finansējums ir 39 812 376 euro, tai skaitā Eiropas Sociālā fonda finansējums 33 840 519 euro un valsts budžeta finansējums 5 971 857 euro.

Plašāka informācija par projektu: https://ikvd.gov.lv/esf-projekts/www.pumpurs.lv un https://www.facebook.com/pumpurs.lv/

Vaira Šicāne
Kārsavas novada pašvaldības
projekta koordinatore