Kārsavas novada pašvaldības izglītības iestādēs turpinās projekts „Atbalsts izglītojamo individuālo kompetenču attīstībai” Eiropas Savienības struktūrfondu projekts “Atbalsts izglītojamo individuālo kompetenču attīstībai” Nr. 8.3.2.2/16/I/001

izglitibas_proj

Sākoties jaunajam 2019./2020. mācību gadam, novada pašvaldības izglītības iestādēs turpinās projekts „Atbalsts izglītojamo individuālo kompetenču attīstībai”.

Projekta mērķis ir nodrošināt Latvijas izglītības pakalpojumu daudzveidību, kas balstīti uz individuālās mācību pieejas attīstību un ieviešanu vispārējās izglītības iestādēs, tādējādi uzlabojot izglītojamo kompetences un mācību sasniegumus.

Projekta dalībskolas: Kārsavas vidusskola, Mežvidu pamatskola un Mērdzenes pamatskola.

Plānotie rezultāti:

Izglītojamo individuālo kompetenču atbalsta plāns paredz divu mācību gadu laikā izglītības iestādēs  īstenot vairākus pasākumus un aktivitātes, akcentējot STEM un vides un multidisciplināro jomu.   Pasākumos tiks iesaistīti 1.-9.klašu izglītojamie.

Kārsavas vidusskolā paredzēts:

STEM un vides joma: Papildu nodarbības matemātikā (2.-8.kl.); Praktiskās nodarbības „Es un mēs un viss ap mums”-integrētas nodarbības dabaszinībās un matemātikā ( 3.-4.kl.); Robotikas pulciņš (4.-5.kl.); Nodarbību cikls-praktiski izzinošas nodarbības „Muzejs mūsu bagāžā” (1.-4.kl.); Mācību vizīte uz AHHA centru Igaunijā (6.-9.kl.); Tematiskā nometne (1.-6.kl.).

Multidisciplinārā joma: Individuālās konsultācijas latviešu valodā( 1.-2.kl.).

Mežvidu pamatskolā paredzēts:

STEM un vides joma: Konsultācijas STEM un vides priekšmetos (1.-9.kl.), Radošās darbnīcas „Izzini mežu” (3.-7.kl.); Mācību vizīte uz Zinātnes Zona Laboratorium un Salaspils Nacionālo Botānisko dārzu (5.-8.kl.).

Multidisciplinārā joma: Nodarbību cikls „Es rīkojos droši” ; Mācību vizīte uz Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienestu (VUGD) (1.-4.kl.).

Mērdzenes pamatskolā paredzēts:

STEM un vides joma: Pedagoga palīgs matemātikas stundās (1.-5.kl.); Radošās darbnīcas „Uzzini, izpēti, eksperimentē” (4.-5.kl.); Mācību vizīte uz ZINOO centru (4.-5.kl.).

Multidisciplinārā joma: Papildu nodarbības latviešu valodā (1.-5.kl.).

Jaunais projekta plānošanas periods ilgs divus mācību gadus, sākoties 2019.gada 1.septembrī un noslēdzoties 2021.gada 31.maijā.

 

Inta Laganovska-Vesere
izglītības metodiķe,
projekta koordinatore