Noslēdzoties  2020./2021. mācību gadam, novada pašvaldības izglītības iestādēs noslēdzas  projekta „Atbalsts izglītojamo individuālo kompetenču attīstībai” 2.posms – projekta starpposms.

Projekta mērķis ir nodrošināt Latvijas izglītības pakalpojumu daudzveidību, kas balstīti uz individuālās mācību pieejas attīstību un ieviešanu vispārējās izglītības iestādēs, tādējādi uzlabojot izglītojamo kompetences un mācību sasniegumus.

Projekta dalībskolas: Kārsavas vidusskola, Mežvidu pamatskola un Mērdzenes pamatskola.

Plānotie rezultāti:

Izglītojamo individuālo kompetenču atbalsta plāns paredz izglītības iestādēs  īstenot vairākus pasākumus un aktivitātes, akcentējot STEM un vides un multidisciplināro jomu.   Pasākumos tiks iesaistīti 1.-9.klašu izglītojamie.

Projekta 2.posms tika īstenots divu mācību gadu periodā: no 2019.gada 1.septembra  līdz 2021.gada 31.maijam.

Izglītības iestādēs šajā laika posmā tika īstenoti sekojoši pasākumi:

Kārsavas vidusskolā

STEM un vides joma:

 • Papildu nodarbības matemātikā (2.-8.kl.);
 • Praktiskās nodarbības „Es un mēs un viss ap mums”. Integrētas nodarbības dabaszinībās un matemātikā ( 3.-4.kl.);
 • Robotikas pulciņš (4.-5.kl.);

Multidisciplinārā joma:

 • Individuālās konsultācijas latviešu valodā( 1.-2.kl.).

Mežvidu pamatskolā :

STEM un vides joma:

 • Konsultācijas STEM un vides priekšmetos (1.-9.kl.);
 •  Radošās darbnīcas „Izzini mežu” (3.-7.kl.).

Multidisciplinārā joma:

 • Nodarbību cikls „Es rīkojos droši” (1.-4.kl.);
 • Mācību vizīte uz Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienestu (VUGD) (1.-4.kl.).

Mērdzenes pamatskolā:

STEM un vides joma:

 • Pedagoga palīgs matemātikas stundās (1.-5.kl.);
 • Radošās darbnīcas „Uzzini, izpēti, eksperimentē” (4.-5.kl.).

Multidisciplinārā joma:

 • Papildu nodarbības latviešu valodā (1.-5.kl.).
 • Pedagoga palīgs latviešu valodā (2.-5.kl.)

Pedagoģiskā personāla atbalstam Projekta ietvaros tika piedāvātas dažādas profesionālās kompetences pilnveides mācības. Projekta ietvaros 2.posma laikā izglītības iestāžu pedagogi piedalījās sekojošās apmācībās:

Agrīnās lasītprasmes pārbaudes sistēma „DIBELS Next” no sagatavošanas līdz 3.klasei. No projekta dalībskolām apmācībās piedalījās četri pedagogi: Kārsavas vidusskolā-2, Mežvidu pamatskolā-1, Mērdzenes pamatskolā-1. Iegūtā pieredze un zināšanas ļauj pedagogiem izvērtēt un laicīgāk atpazīt lasītprasmes grūtības izglītojamajiem, sekot lasītprasmes attīstības dinamikai un savlaicīgi sniegt nepieciešamo atbalstu mācību procesā.

Atbalsts skolēnu uzvedībai mācīšanās procesā (ASUMP). Apmācībās piedalījās 28 Kārsavas vidusskolas pedagogi. Šo kursu programmas ietvaros pedagogiem bija iespēja iepazīties ar teorijām un modeļiem, kas atbalsta un māca skolēniem pozitīvu uzvedību, un deva iespēju pielāgot šīs pieejas savā izglītības iestādē.

Latviešu valodas un matemātikas sasniegumu tests LMST-II (6-12gadi). Apmācībās piedalījās 1 Kārsavas vidusskolas pedagogs. Sasniegumu testi palīdz skolotājiem un vecākiem saprast skolēnu akadēmisko sasniegumu stiprās un vājās puses, identificē tos bērnus, kuru zināšanas un prasmes noteiktās jomās ir nepietiekamas, nosaka talantīgus bērnus, kas demonstrē visaugstākos akadēmiskos sasniegumus vienaudžu vidū un ļauj pieņemt lēmumu par turpmāko attīstības veicināšanu, īpaši, ja skolēnam ir mācību grūtības.

Sakarā ar COVID-19 pandēmiju un noteiktajiem ierobežojumiem netika īstenoti sekojoši plānotie pasākumi.

Kārsavas vidusskolā:

 • Latvijas Dabas muzeja izbraukuma pedagoģiskā nodarbība “Muzejs mūsu bagāžā” 1.-4.klašu izglītojamiem ar mācību grūtībām, vispārējiem un augstiem sasniegumiem (STEM un vides joma).
 • Mācību vizīte uz Zinātkāres centru ZINOO Cēsīs 6.-9.klašu ar vispārējiem un augstiem sasniegumiem (STEM un vides joma).

Mērdzenes pamatskolā:

 • Mācību vizīte uz Zinātkāres centru ZINOO Cēsīs 6.-9.klašu ar vispārējiem un augstiem sasniegumiem (STEM un vides joma).

Mežvidu pamatskolā:

 • Mācību vizīte uz Zinātnes Zona Laboratorium un Salaspils Nacionālais Botāniskais dārzs 7.-9.klašu izglītojamiem ar mācību grūtībām, vispārējiem un augstiem sasniegumiem (STEM un vides joma).

Izglītojamiem tās būtu praktiski izzinošas nodarbības, nodrošinot interesantu, daudzveidīgu, uz kompetencēm fokusētu izziņas procesu,tā būtu iespēja praktiskās zināšanas pielietot atraktīvā mācību vidē, kas paaugstinātu mācību priekšmeta kompetences augstākā līmenī.

Inta Laganovska-Vesere
izglītības metodiķe,
projekta koordinatore
2021.gada jūnijā