Kārsavas novada pašvaldība  mutiskā izsolē ar augšupejošu soli pārdod pašvaldībai piederošo nekustamo īpašumu “Mūrīši”, Mežvidi, Mežvidu pagasts, Kārsavas novads, kadastra numurs 68700060339, kurš sastāv no apbūvētas zemes vienības ar kopējo platību 0,2576 ha un divām būvēm.

Izsole notiks 2019. gada 8. maijā plkst. 10.00 Kārsavas novada pašvaldības sēžu zālē Vienības ielā 53 , Kārsavā, Kārsavas novadā.

Nekustamā īpašuma izsoles sākumcena: EUR 1551,00 (viens tūkstotis pieci simti piecdesmit viens euro un 00 centi).
Nodrošinājuma nauda: 10% no nekustamā īpašuma sākumcenas EUR 155,10 (viens simts piecdesmit pieci euro un 10 centi).
Izsoles solis: EUR 50,00 (piecdesmit euro un 00 centi).
Reģistrācijas maksa: EUR 20,00 (divdesmit euro un 00 centi).

Reģistrācijas maksa un nodrošinājuma nauda jāiemaksā Kārsavas novada pašvaldības, Vienības iela 53, Kārsava, Kārsavas novads, LV-5717, Reģ.Nr. 90000017398, A/S Swedbank norēķinu kontā: LV58HABA0551018987790 ar atsevišķiem maksājuma dokumentiem norādot to iemaksas mērķi „Nekustamā īpašuma “Mūrīši”, Mežvidi, Mežvidu pagasts, Kārsavas novads izsole” nodrošinājuma maksa vai reģistrācijas maksa, vai Kārsavas novada domes kasē.

Pieteikumus par piedalīšanos izsolē jāiesniedz pēc paziņojuma publicēšanas izdevumā “Latvijas Vēstnesis”, līdz 2019. gada 3. maijam plkst.12.00 (Vienības ielā 53, Kārsavā, Kārsavas novadā, 11.kabinetā).

Ar izsoles noteikumiem var iepazīties Kārsavas novada pašvaldības mājas lapā www.karsava.lv

Ar izsoles objektu var iepazīties, iepriekš piesakoties un saskaņojot ar Ludmilu Krišāni, pa tālruni 26143408.

pdf-icon.pngIzsoles noteikumi127.56 kB