Kārsavas novada pašvaldība trešā mutiskā izsolē ar augšupejošu soli pārdod pašvaldībai piederošo nekustamo īpašumu “Mūrīši”, Mežvidi, Mežvidu pagasts, Kārsavas novads, kadastra numurs 68700060339, kurš sastāv no apbūvētas zemes vienības ar kopējo platību 0,2576 ha un divām būvēm.

Izsole notiks 2019.gada 09.septembrī plkst. 10.00 Kārsavas novada pašvaldības  sēžu zālē Vienības ielā 53 , Kārsavā, Kārsavas novadā.

Nekustamā īpašuma trešās izsoles sākumcena: EUR 931,00 (deviņi simti trīsdesmit viens euro un 00 centi).
Nodrošinājuma nauda: 10% no nekustamā īpašuma sākumcenas EUR 93,10 (deviņdesmit trīs euro un 10 centi).
Izsoles solis: EUR 50,00 ( piecdesmit euro un 00 centi).
Reģistrācijas maksa: EUR 20,00 (divdesmit euro un 00 centi).

Reģistrācijas maksa un nodrošinājuma nauda jāiemaksā Kārsavas novada pašvaldības, Vienības iela 53, Kārsava, Kārsavas novads, LV-5717, Reģ.Nr.90000017398, A/S Swedbank norēķinu kontā:LV58HABA0551018987790 ar atsevišķiem maksājuma dokumentiem norādot to iemaksas mērķi „Nekustamā īpašuma “Mūrīši”, Mežvidi, Mežvidu pagasts, Kārsavas novads izsole” nodrošinājuma maksa vai reģistrācijas maksa , vai Kārsavas novada domes kasē.

Pieteikumus par piedalīšanos izsolē jāiesniedz pēc paziņojuma publicēšanas izdevumā “Latvijas Vēstnesis”, līdz 2019.gada 05.septembrim plkst.12.00 (Vienības ielā 53, Kārsavā, Kārsavas novadā, 11.kabinetā).

Ar izsoles noteikumiem var iepazīties Kārsavas novada pašvaldības mājas lapā www.karsava.lv.

Ar izsoles objektu var iepazīties iepriekš piesakoties un saskaņojot ar Ludmilu Krišāni pa tālruni  26143408.

doc-icon.pngIzsoles noteikumi22.29 kB