Kārsavas novada pašvaldība mutiskā izsolē ar augšupejošu soli pārdod pašvaldībai piederošo kustamo mantu- automašīnu AUDI  A6, valsts reģ. Nr. FR7328.

Kustamās mantas  izsoles sākumcena:  EUR 579,00 (pieci simti septiņdesmit deviņi euro un 00 centi), bez pievienotās vērtības nodokļa.

Izsoles solis: EUR 30,00 (trīsdesmit euro un 00 centi).

Izsolei reģistrēties pretendenti var Kārsavas novada pašvaldībā- Vienībās ielā 53, Kārsavā, Kārsavas novadā, LV-5717, no sludinājuma publicēšanas dienas pašvaldības mājas lapā  līdz 2019. gada 9. janvārim plkst. 16.00.

Ar izsoles objektu var iepazīties iepriekš piesakoties un saskaņojot ar Tomu Vorkali pa tālruni 26182923.

doc-icon.pngIzsoles noteikumi52.42 kB