„Kārsavas novada pašvaldība mutiskā izsolē ar augšupejošu soli pārdod pašvaldībai piederošo nekustamo īpašumu Skolas iela 3A-12, Kārsava, Kārsavas novads, kadastra numurs 6809 900 0515. Nekustamais īpašums sastāv no divu istabu dzīvokļa ar kopējo platību 39,68 m², kā arī 3968/124989 kopīpašuma domājamām daļām no daudzdzīvokļu mājas un zemes (kadastra apzīmējums 6809 003 0013).

Izsole notiks 2017. gada 12. jūnijā plkst. 10.30 Kārsavas novada pašvaldības sēžu zālē Vienības ielā 53, Kārsavā, Kārsavas novadā.

Nekustamā īpašuma izsoles sākumcena: EUR 1800,00 (viens tūkstotis astoņi simti euro un 00 centi).

Nodrošinājuma nauda: 10% no nekustamā īpašuma sākumcenas EUR 180,00 (viens simts astoņdesmit euro un 00 centi).

Izsoles solis: EUR 50,00 (piecdesmit euro un 00 centi).

Reģistrācijas maksa: EUR 20,00 (divdesmit euro un 00 centi).

Reģistrācijas maksa un nodrošinājuma nauda jāiemaksā Kārsavas novada pašvaldības, Vienības iela 53, Kārsava, Kārsavas novads, LV-5717, Reģ.Nr.90000017398, A/S Swedbank norēķinu kontā:LV58 HABA 0551 0189 87790  ar atsevišķiem maksājuma dokumentiem norādot to iemaksas mērķi „Nekustamā īpašuma Skolas iela 3A-12, Kārsava, Kārsavas novads” nodrošinājuma maksa vai reģistrācijas maksa, vai Kārsavas novada domes kasē.

Izsolei reģistrēties pretendenti var Kārsavas novada pašvaldības īpašuma privatizācijas un atsavināšanas komisijā – Vienībās ielā 53, Kārsava, Kārsavas novads, LV-5717, no izsoles pasludināšanas dienas laikrakstā „Latvijas Vēstnesis” līdz 2017. gada 8. jūnijam, plkst. 12.00.

Ar izsoles objektu var iepazīties iepriekš piesakoties un saskaņojot ar Edgaru Lipski pa tālruni 26426036.

 

doc-icon.pngIzsoles noteikumi17.33 kB