„Kārsavas novada pašvaldība otrā mutiskā izsolē ar augšupejošu soli pārdod pašvaldībai piederošo nekustamo īpašumu Skolas iela 3A-12, Kārsava, Kārsavas novads, kadastra numurs 6809 900 0515. Nekustamais īpašums sastāv no divistabu dzīvokļa ar kopējo 39,68 m², kā arī 3968/124989 kopīpašuma domājamām daļām no daudzdzīvokļu mājas un zemes (kadastra apzīmējums 6809 003 0013).

Izsole notiks  2017.gada 7.augustā plkst.10.00 Kārsavas novada pašvaldības  sēžu zālē Vienības ielā 53, Kārsavā, Kārsavas novadā.

Nekustamā īpašuma izsoles sākumcena: EUR 1440,00 (viens tūkstotis četri simti četrdesmit euro un 00 centi).

Nodrošinājuma nauda: 10% no nekustamā īpašuma sākumcenas EUR 144,00 (viens simts četrdesmit četri euro un 00 centi).

Izsoles solis: EUR 50,00 (piecdesmit euro un 00 centi).

Reģistrācijas maksa: EUR 20,00 (divdesmit euro un 00 centi).

Reģistrācijas maksa un nodrošinājuma nauda jāiemaksā Kārsavas novada pašvaldības, Vienības iela 53, Kārsava, Kārsavas novads, LV-5717, Reģ.Nr.90000017398, A/S Swedbank norēķinu kontā:LV58 HABA 0551 0189 87790 ar atsevišķiem maksājuma dokumentiem norādot to iemaksas mērķi „Nekustamā īpašuma Skolas iela 3A-12, Kārsava,  Kārsavas novads” nodrošinājuma maksa vai reģistrācijas maksa , vai  Kārsavas novada domes kasē.

Izsolei reģistrēties pretendenti var Kārsavas novada pašvaldības īpašuma privatizācijas un atsavināšanas komisijā – Vienībās ielā 53, Kārsava, Kārsavas novads, LV-5717, no izsoles pasludināšanas dienas laikrakstā „Latvijas Vēstnesis” līdz 2017. gada 4. augustam, plkst.12.00.

Ar izsoles noteikumiem var iepazīties Kārsavas novada pašvaldības mājas lapā www.karsava.lv.

Ar izsoles objektu var iepazīties iepriekš piesakoties un saskaņojot ar Edgaru Lipski pa tālruni  26426036.”

doc-icon.pngIzsoles noteikumi12.56 kB