Kārsavas novada pašvaldība iznomā uz laiku līdz pieciem gadiem bez apbūves tiesībām Kārsavas novada pašvaldībai piekrītošās zemes vienības Kārsavas pilsētas teritorijā:

 1. zemes vienību ar kadastra apzīmējumu 6809 002 0223- 2,9357 ha platībā, kadastrālā vērtība EUR 8561,00 (astoņi tūkstoši pieci simti sešdesmit viens euro un 00 centi);
 2. zemes vienību ar kadastra apzīmējumu 6809 002 0341- 1,5635 ha platībā , kadastrālā vērtība EUR 1094,00 (viens tūkstotis deviņdesmit četri euro un 00 centi);
 3. zemes vienību ar kadastra apzīmējumu 6809 002 0224- 1,4182 ha platībā , kadastrālā vērtība EUR 4187,00 (četri tūkstoši viens simts astoņdesmit septiņi euro un 00 centi);
 4. daļu no zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 6809 002 0328- 1,2814 ha platībā , kadastrālā vērtība EUR 3733,00 (trīs tūkstoši septiņi simti trīsdesmit trīs euro un 00 centi);
 5. zemes vienību ar kadastra apzīmējumu 6809 002 0340- 0,7015 ha platībā , kadastrālā vērtība EUR 2121,00 (divi tūkstoši viens simts divdesmit viens euro un 00 centi);
 6. daļu no zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 6809 002 0407- 5,2739 ha platībā , kadastrālā vērtība EUR 6063,00 (seši tūkstoši sešdesmit trīs euro un 00 centi);
 7. zemes vienību ar kadastra apzīmējumu 6809 002 0410- 1,5224 ha platībā , kadastrālā vērtība EUR 3709,00 (trīs tūkstoši septiņi simti deviņi euro un 00 centi);
 8. zemes vienību ar kadastra apzīmējumu 6809 002 0417- 9,6972 ha platībā , kadastrālā vērtība EUR 21993,00 (divdesmit viens tūkstotis deviņi simti deviņdesmit trīs euro un 00 centi);
 9. zemes vienību ar kadastra apzīmējumu 6809 002 0438- 1,6933 ha platībā , kadastrālā vērtība EUR 4999,00 (četri tūkstoši deviņi simti deviņdesmit deviņi euro un 00 centi);
 10. zemes vienību ar kadastra apzīmējumu 6809 002 0446- 5,0732 ha platībā , kadastrālā vērtība EUR 3551,00 (trīs tūkstoši pieci simti piecdesmit viens euro un 00 centi);
 11. zemes vienību ar kadastra apzīmējumu 6809 002 0458- 4,8389 ha platībā , kadastrālā vērtība EUR 3387,00 (trīs tūkstoši trīs simti astoņdesmit septiņi euro un 00 centi);
 12. zemes vienību ar kadastra apzīmējumu 6809 001 0179- 2,6128 ha platībā , kadastrālā vērtība EUR 7619,00 (septiņi tūkstoši seši simti deviņpadsmit euro un 00 centi).

Izmantojot minētas platības lauksaimniecības produkcijas ražošanai, nedrīkst lietot ķīmiskos mēslošanas un augu aizsardzības līdzekļus.

Pieteikšanās termiņu 29.08.2016.-14.09.2016., Kārsavas novada domē pie sekretāres, telefons 65781390.

Informāciju par iznomājamo zemes vienību atrašanās vietu var ērti sameklēt lauku atbalsta dienesta mājas lapā – www.karte.lad.gov.lv