Visiem dzīvojamo māju īpašniekiem un komercuzņēmumu /iestāžu/ vadītājiem ir jānoslēdz līgumi par atkritumu izvešanu ar novada atkritumu apsaimniekotāju SIA “ALAAS”.

Neviena persona nevar aizbildināties ar to, ka tā nesaražo nekādus atkritumus, līdz ar to līguma slēgšana nav vajadzīga. „Atkritumu apsaimniekošanas likums” nosaka, ka līguma noslēgšana par sadzīves atkritumu izvešanu ir ikvienas personas pienākums. No sadzīves atkritumu daudzuma ir atkarīgs vienīgi to izvešanas biežums un līdz ar to arī samaksa, kas ir atrunājama līgumā katrā konkrētā gadījumā.

   Par iepriekšminēto noteikumu neizpildīšanu ir paredzēta administratīvā atbildība:
1.Par atkritumu izmešanu neparedzētās vietās /vides piesārņošana un piegružošana/ – saskaņā ar Administratīvo pārkāpumu kodeksa /APK/ 58.pantu – uzliek naudas sodu fiziskajām personām no septiņdesmit līdz septiņsimt euro, konfiscējot pārkāpuma izdarīšanai izmantotos transportlīdzekļus vai bez konfiskācijas, bet juridiskajām personām — no trīssimt piecdesmit līdz divtūkstoš deviņsimt euro.

  2.Par līguma nenoslēgšanu par atkritumu izvešanu /APK 75.pants/
Par atkritumu apsaimniekošanas noteikumu vai atkritumu pārrobežu (starptautisko) pārvadājumu noteikumu pārkāpšanu -uzliek naudas sodu fiziskajām personām no septiņdesmit līdz tūkstoš euro, konfiscējot pārkāpuma izdarīšanai izmantotos transportlīdzekļus vai bez konfiskācijas, bet juridiskajām personām — no divsimt astoņdesmit līdz divtūkstoš simt euro, konfiscējot pārkāpuma izdarīšanai izmantotos transportlīdzekļus vai bez konfiskācijas.
Par sadzīves atkritumu radītāja vai īpašnieka nepiedalīšanos pašvaldības organizētajā sadzīves atkritumu savākšanā -uzliek naudas sodu fiziskajām personām no septiņdesmit līdz septiņsimt euro, bet juridiskajām personām — no četrsimt trīsdesmit līdz tūkstoš četrsimt euro.