Kārsavas novada pašvaldība mutiskā izsolē ar augšupejošu soli pārdod pašvaldībai piederošo nekustamo īpašumu “Dzelzceļa māja 28”-1, Kārsavas stacija, Malnavas pagasts,  Kārsavas novads, kadastra numurs 68689000128 . Nekustamais īpašums sastāv no divu istabu dzīvokļa ar kopējo 31,3 m², kā arī 3125/7075 kopīpašuma domājamām daļām no daudzdzīvokļu mājas, palīgēkām un zemes.

Izsole notiks  2019.gada 07.oktobrī plkst.11.00 Kārsavas novada pašvaldības sēžu zālē Vienības ielā 53 , Kārsavā, Kārsavas novadā.

Nekustamā īpašuma izsoles sākumcena: EUR 770,00 (septiņi simti septiņdesmit euro un 00 centi).
Nodrošinājuma nauda: 10% no nekustamā īpašuma sākumcenas EUR 77,00 (septiņdesmit septiņi euro un 00 centi).
Izsoles solis: EUR 50,00 ( piecdesmit euro un 00 centi).
Reģistrācijas maksa: EUR 20,00 (divdesmit euro  un 00 centi).

Reģistrācijas maksa un nodrošinājuma nauda jāiemaksā Kārsavas novada pašvaldības, Vienības iela 53, Kārsava, Kārsavas novads, LV-5717, Reģ.Nr.90000017398, A/S Swedbank norēķinu kontā: LV58 HABA 0551 0189 87790 ar atsevišķiem maksājuma dokumentiem norādot to iemaksas mērķi „Nekustamā īpašuma “Dzelzceļa māja 28”-1, Kārsavas stacija, Malnavas pagasts, Kārsavas novads” nodrošinājuma maksa vai reģistrācijas maksa .

Pieteikumus par piedalīšanos izsolē jāiesniedz pēc paziņojuma publicēšanas izdevumā “Latvijas Vēstnesis”, līdz 2019.gada 03.oktobrim plkst.12.00 (Vienības ielā 53, Kārsavā, Kārsavas novadā, 11.kabinetā).

Ar izsoles objektu var iepazīties iepriekš piesakoties un saskaņojot ar Irēnu Kaupuži  pa tālruni  26111413.

Izsoles noteikumi “Dzelzceļa māja 28”-1, Kārsavas stacija, Malnavas pagasts, Kārsavas novads


parka-iela

Kārsavas novada pašvaldība otrā mutiskā izsolē ar augšupejošu soli pārdod pašvaldībai piederošo nekustamo īpašumu Parka iela 10-6, Kārsava, Kārsavas novads, kadastra numurs 6809 900 0526. Nekustamais īpašums sastāv no trīs istabu dzīvokļa ar kopējo platību 71,2 m², kā arī 664/13524 kopīpašuma domājamām daļām no daudzdzīvokļu mājas.

Izsole notiks 2019.gada 07.oktobrī plkst.10.00 Kārsavas novada pašvaldības sēžu zālē Vienības ielā 53, Kārsavā, Kārsavas novadā.

Nekustamā īpašuma izsoles sākumcena: EUR 3200,00 (trīs tūkstoši divi simti euro un 00 centi).
Nodrošinājuma nauda: 10% no nekustamā īpašuma sākumcenas EUR 320,00 (trīs simti divdesmit euro un 00 centi).
Izsoles solis: EUR 100,00 (viens simts euro un 00 centi).
Reģistrācijas maksa: EUR 20,00 (divdesmit euro un 00 centi).

Reģistrācijas maksa un nodrošinājuma nauda jāiemaksā Kārsavas novada pašvaldības, Vienības iela 53, Kārsava, Kārsavas novads, LV-5717, Reģ.Nr.90000017398, A/S Swedbank norēķinu kontā:LV58 HABA 0551 0189 87790  ar atsevišķiem maksājuma dokumentiem norādot to iemaksas mērķi „Nekustamā īpašuma Parka iela 10-6, Kārsava,  Kārsavas novads” nodrošinājuma maksa vai reģistrācijas maksa.

Pieteikumus par piedalīšanos izsolē jāiesniedz pēc paziņojuma publicēšanas izdevumā “Latvijas Vēstnesis”, līdz 2019.gada 03.oktobrim. plkst.12.00 (Vienības ielā 53, Kārsavā, Kārsavas novadā, 11.kabinetā).

Ar izsoles objektu var iepazīties iepriekš piesakoties un saskaņojot ar Valentīnu Bļinovu pa tālruni  29238166.

Izsoles noteikumi Parka iela 10-6, Kārsava