Katra nekustamā īpašuma īpašniekam /neatkarīgi no tā, vai īpašums ir pilsētā vai laukos, tas ir vai nav reģistrēts zemesgrāmatā vai Nekustamā īpašuma valsts kadastra reģistrā/ ir pienākums:

           uzturēt kārtībā /appļaut zāli, savākt atkritumus, tīrīt ietvi u.t.t./ ne tikai nekustamā īpašuma teritoriju, bet arī īpašumam piegulošo teritoriju –  tas ir, kopt un appļaut grāvjus, zālienu līdz brauktuves malai, gājēju ietves /izņemot sabiedriskā transporta pieturvietas/.  

          Minēto pienākumu nosaka 24.11.2010. saistošie noteikumi nr.5  “Kārsavas novada teritorijas kopšanas un būvju uzturēšanas noteikumi” /publicēti pašvaldības mājas lapā /www.karsava.lv/.

           Par šī pienākuma nepildīšanu noteikta administratīvā atbildība fiziskajām personām – līdz EUR 356, juridiskajām personām – līdz EUR 1423.

          Tas, ka nekustamā īpašuma īpašnieks ir pieteicis konkrētu nekustamā īpašuma platību Lauku atbalsta dienestā paredzētā vienotā platību maksājuma vai jebkura cita atbalsta saņemšanai, neatbrīvo personu no iepriekšminētā pienākuma jebkurā gadījumā uzturēt un kopt ne tikai savu īpašumu, bet arī tam piegulošo teritoriju. Tās ir divas dažādas lietas: tas, vai pieteikt savu platību atbalsta saņemšanai, ir katra īpašnieka izvēles tiesība, bet minēto saistošo noteikumu ievērošana ir katra īpašnieka obligāts pienākums, neatkarīgi no tā, vai viņš vēlas saņemt atbalsta maksājumu no LAD vai nē.

          Novada pašvaldība vēlreiz atgādina iedzīvotājiem ievērot minēto un uzturēt kārtībā gan savu īpašumu, gan tam piegulošo teritoriju.

          Pašvaldības administratīvā komisija apsekos zemes platības un noteikumu pārkāpējiem piemēros likumā paredzētos sodus.

                                                  Kārsavas novada pašvaldība