Kārsavas novada pašvaldība veiksmīgi ir realizējusi vēl vienu iedzīvotājiem nozīmīgu  Eiropas Savienības fonda projektu Nr. 9.3.1.1/18/I/019 „Daudzfunkcionālā sociālo pakalpojumu centra personām ar garīga rakstura traucējumiem un bērniem ar funkcionāliem traucējumiem izveide Kārsavas novadā” darbības programmas „Izaugsme un nodarbinātība” 9.3.1. specifiskā atbalsta mērķa „Attīstīt pakalpojumu infrastruktūru bērnu aprūpei ģimeniskā vidē un personu ar invaliditāti neatkarīgai dzīvei un integrācijai sabiedrībā” 9.3.1.1. pasākuma „Pakalpojumu infrastruktūras attīstība deinstitucionalizācijas plānu īstenošanai” ietvaros. Ir izveidots Daudzfunkcionālais sociālo pakalpojumu centrs personām ar garīga rakstura traucējumiem un bērniem ar funkcionāliem traucējumiem”.

Esam sagaidījuši to brīdi, kad būve ir pieņemta ekspluatācijā un jaunais centrs var uzsākt savu darbību, lai nodrošinātu sabiedrībā balstītus sociālos pakalpojumus personām ar garīga rakstura traucējumiem un bērniem ar funkcionāliem traucējumiem. Jaunizveidotajā daudzfunkcionālajā sociālo pakalpojumu centrā bērni ar funkcionāliem traucējumiem varēs saņemt sociālās rehabilitācijas pakalpojumu un Dienas aprūpes centra pakalpojumu, kuru ietvaros tiks nodrošināta bērnu uzraudzība, atbalsts pašaprūpē, sociālā darba speciālista un citu profesionālu speciālistu konsultācijas, izglītojošie pasākumi bērniem un viņu vecākiem, fiziskās aktivitātes, radošās, interešu, mākslas, smilšu terapijas un daudzas citas aktivitātes,  kuru mērķis ir attīstīt bērniem sociālās prasmes, pašapziņu un patstāvīgas funkcionēšanas spējas, lai bērni veiksmīgi varētu iekļauties mūsu ikdienas dzīvē, vidē un sabiedrībā.

Savukārt personas ar garīga rakstura traucējumiem moderni aprīkotajās specializētajās darbnīcās varēs  attīstīt un apgūt jaunas prasmes, iegūstot ticību sev, darbojoties    aušanas un rokdarbu darbnīcā,  kā arī sveču, ziepju liešanas un keramikas darbnīcā. Dienas aprūpes centrā būs iespēja saturīgi pavadīt brīvo laiku, iegūt jaunus draugus, piedalīties dažādās fiziskajās un radošajās aktivitātēs, kā arī informatīvi izglītojošajos pasākumos. 

 Projekta ietvaros ir saglabāta un atjaunota vēl viena Kārsavas pilsētas vēsturiski sena  „Kārsavas slimnīcas” ēka, kas turpinās savu sākotnējo darbības misiju, kas saistās ar palīdzības un atbalsta sniegšanu cilvēkiem, taču vislielākais un nozīmīgākais projekta pienesums ir mūsu iedzīvotājiem, mūsu līdzcilvēkiem, kuri ikdienas sabiedrības dzīvē ir mums līdzās un savās vajadzībās ir īpašāki par pārējiem.  Sabiedrības ieinteresēta, draudzīga attieksme un nodrošinātie sociālie pakalpojumi palīdzēs cilvēkiem ar īpašām vajadzībām atgūt ticību sev, pašcieņu, pašapziņu un vēlmi dzīvot piepildītu dzīvi.

Ar pašvaldības domes atbalstu un darbinieku ieguldīto darbu ir sasniegts nozīmīgs un skaists mērķis.

Liels paldies projekta vadītājai Ritai Jonikānei un darbiniekiem, kuri sniedza savu atbalstu projekta realizācijas procesā.

Andželika Malakāne
Kārsavas novada pašvaldības sociālā dienesta vadītāja