Vairāku gadu garumā, bijusī Kārsavas novada pašvaldība īpašumā esošo vēsturisko ēku Vienības ielā, gribēja pielāgot jaunu tūrisma pakalpojumu radīšanai, kultūras mantojuma saglabāšanai – izveidojot kultūrvēstures centru “Līču mājas”.

Apmeklējot centru, vietējie cilvēki un tūristi var iepazīties ar novada vēsturi, interesantiem objektiem, maršrutiem; apmeklēt izstāžu zāles, kurās būs patstāvīgā un mainīgās izstādes, kā arī ēkā ir paredzēta telpa amatnieku / mājražotāju un radošo cilvēku  amatu prasmju prezentācijai.

Būvdarbi objektā norisinājās divos posmos. Pirmajā posmā par pašvaldības līdzekļiem tika atjaunota fasāde, nomainīts jumta segums un nojaukta ēkas daļa,   tehniskā stāvokļa dēļ.

Šogad, elektromontāžas darbi, ārējā un iekšējā ūdensvada, kanalizācijas izbūve un pieslēgšana pie centralizētā ūdensvada, apkures un ventilācijas sistēmas sakārtošana darbi, siltummezgla un siltumtrases izbūve, ekspozīcijas satura un dizaina izstrāde, veikta pateicoties pašvaldības finansējumam.  

Iekšējie apdares darbi tika īstenoti Eiropas Lauksaimniecības fonda lauku attīstībai Latvijas Lauku attīstības programmas 2014.-2020.gadam apakšpasākumā “Darbību īstenošana saskaņā ar sabiedrības virzītas vietējās attīstības stratēģiju” projekta Nr. 19-01-AL34-A019.2201-000007 “Kultūrvēsturiskā centra “Līču mājas” izveide” ietvaros.

Būvdarbu veicējs SIA “ACUK” ( līguma summa 133327,81 Eur bez PVN), būvuzraugs – SIA “ Vakša” (4004,13 Eur bez PVN) , patstāvīgās ekspozīcijas satura un dizaina projekta izstrādi un realizāciju veica SIA “Haritas” un SIA “ Expo Alliance” ( līguma summa 56805,40 Eur bez PVN). No projekta kopējām izmaksām – 45 000,00 Eur ir  ELFLA finansējums.

Projekta īstenošanas rezultātā, objekts būs pieejams visai sabiedrībai.

Aicinām dažādu paaudžu vietējos iedzīvotājus un tūristus, kuriem ir interese izzināt bijušā Kārsavas novada vietu stāstu, latgalisko identitāti, doties uz jaunizveidoto apskates objektu. Ir padomāts arī par jaunāko paaudzi un ekspozīcijā ir atvēlēta vieta bērniem – tirgus laukums, kur ir iespēja iepazīties ar senām tirgus tradīcijām, iemēģināt roku dārzeņu svēršanā vai uzspēlēt kādu senāku galda spēli.

 Ludzas novada pašvaldības
Attīstības un plānošanas nodaļas
projektu vadītāja
Inese Lipska