2017. gada pavasarī Kārsavas novada pašvaldībā Valsts kontrole veica revīziju par esošo kapsētu apsaimniekošanu un attīstību. Atgādināsim, ka Kārsavas novadā ir 36 kapsētas, kuras daudzviet kopš 18.gadsimta ir izveidojušās sādžu tuvumā.

Ņemot vērā Valsts kontroles ieteikumus, 2018.gadā Kārsavas novada kapsētās tika veikti vairāki uzlabojumi:

  • Kārsavas novada pašvaldības tīmekļa vietnē tika iekļauta informācija par kapsētu izmantošanas kārtību;
  • uzstādītas norādes uz vairākām kapsētām
  • izveidota ūdens ņemšanas vieta Naudaskalna kapsētā;
  • uzstādītas bioloģiskās tualetes Kārsavas, Naudaskalna un Zatišku kapos;
  • Malnavas (Kārsavas) kapos tika veikta esošo apbedījuma vietu izvietojumu fiksēšanu. Tuvākajos gados plānots apbedījumu vietu izvietojuma fiksēšanu veikt arī citās novada kapsētās;
  • Malnavas kapsētā uzsākta kapsētas teritorijas paplašināšana. 2019.gadā turpināsies tās labiekārtošanas darbi.

Joprojām visās kapsētās aktuāls jautājums ir atkritumu izmešana. Atkritumiem paredzētajās vietās atrodas informatīvās plāksnītes ar norādēm, kā tie sašķirojami un kur izmetami. Kaudzēs tiek mesti dabīgas izcelsmes atkritumi (lapas, skujas, vecie ziedi, zāle u.c.). Atkritumu konteineros metams stikls, plastmasa, kartons, papīrs. Lūgums, veicot kapu sakopšanas darbus, ņemt vērā šīs norādes! Ir jāatgādina, ka uz kapu teritorijas konteineriem vest un tajos izmest atkritumus no privātīpašumiem ir aizliegts!

Kārsavas/Malnavas kapsētu uzskaite

  1. xls-icon.pnguzskaite17.72 kB
  2. xls-icon.pnguzskaite17.72 kB
  3. xls-icon.pnguzskaite13.78 kB

Irēna Kaupuže
Malnavas pagasta pārvaldniece