Lai varētu veiksmīgi realizēt projektu “Ūdenssaimniecības pakalpojumu attīstība Kārsavā, 2. kārta”, Nr. 5.3.1.0/17/I/022, SIA “KĀRSAVAS NAMSAIMNIEKS” ir saņēmis Kārsavas novada pašvaldības galvojumu Valsts kases aizdevuma piešķiršanai un jūnija sākumā parakstījis aizdevuma līgumu  ar Valsts kasi.

Kapitālsabiedrība ir noslēgusi līgumus kanalizācijas tīklu izbūvei. Būvdarbus pēc iepirkuma veikšanas veiks SIA “Rubate”, līguma summa – 232 518,51 Eur bez PVN. Veiksmīgai projekta realizācijai ir nepieciešama būvuzraudzība, to veiks Imants Akmentiņš. Autoruzraudzību objektā veiks Māris Jurdžs no SIA “ INŽENIERPROJEKTI VIDEI”. Būvdarbu izpildei ieplānoti 9 mēneši.

2018. gadā tika izstrādāts būvprojekts Ūdensapgādes un kanalizācijas tīklu izbūvei, kā arī tai pašā gadā tika apstiprināts projekta iesniegums, lai saņemtu Kohēzijas fonda līdzfinansējumu. Projekta ietvaros ūdensapgādes tīklu izbūves izmaksas bija neattiecināmas, tāpēc Kapitālsabiedrība pieņēma lēmumu izbūvēt tikai kanalizācijas tīklus.

2020. gadā SIA „Kārsavas namsaimnieks” virzīja priekšlikumu uz domi un  Kārsavas novada pašvaldības dome atbalstīja ūdens trases izbūvi Kārsavas pilsētas Sporta, Avotu un Lauku ielās, palielinot Kapitālsabiedrības pamatkapitālu.

 Būvdarbus pēc tirgus izpētes rezultātiem veiks SIA “Rubate”, līguma summa – 132 605,77 Eur bez PVN.

Juris Vorkalis
SIA “KĀRSAVAS NAMSAIMNIEKS”
valdes loceklis