Centrālā finanšu un līguma aģentūra ir izvērtējusi Kanalizācijas tīklu būvdarbu iepirkuma dokumentāciju un SIA “KĀRSAVAS NAMSAIMNIEKS” saņēmis pozitīvu atzinumu šim iepirkumam. Tas nozīmē, ka kapitālsabiedrība varēs slēgt būvdarbu līgumu ar iepirkuma uzvarētāju.

Līguma ietvaros kanalizācijas tīklu izbūve tiks veikta Lauku ielā, Sporta ielas posmā no  Smilšu ielas līdz Telegrāfa ielai, Avotu ielā un Malnavas ielā.

Marta beigās SIA “KĀRSAVAS NAMSAIMNIEKS”  iesniedzis Kārsavas novada domē iesniegumu ar lūgumu piešķirt galvojumu Valsts kases aizdevuma piešķiršanai projekta “Ūdenssaimniecības pakalpojumu attīstība Kārsavā, 2. kārta”, Nr. 5.3.1.0/17/I/022 realizācijai.

Juris Vorkalis
SIA “KĀRSAVAS NAMSAIMNIEKS”
valdes loceklis