Spēkā esošie Kārsavas novada pašvaldības 24.11.2010. saistošie noteikumi Nr. 5 “Kārsavas novada teritorijas kopšanas un būvju uzturēšanas noteikumi” paredz kārtību, kādā kopjama Kārsavas novada teritorija un uzturamas tajā esošās būves.

Par izvairīšanos no pienākuma uzturēt un apsaimniekot dzīvojamo māju atbildība iestājas saskaņā ar Latvijas Administratīvo pārkāpumu kodeksa 150.2 pantu. Pašvaldībai ir tiesības uzlikt naudas sodu fiziskai personai pat līdz EUR 350,00, juridiskai – EUR 1400,00 par saistošo noteikumu neievērošanu. Rūpēsimies par savu un apkārtējo labklājību un teritorijas sakopšanu!