Kārsavas novada pašvaldība pārdod trešajā mutiskā izsolē ar augšupejošu soli pašvaldībai piederošo nekustamo “Mežvidmuiža”, Otrie Mežvidi, Mežvidu pag., Kārsavas nov., kadastra numurs  68700040305.

 Nekustamais  īpašums “Mežvidmuiža”  sastāv no  zemes vienības  kadastra apzīmējums 6870 004 0301,  platība 1,8672 ha,  un divām  būvēm – skolas ēka, kadastra apzīmējums 68700040090001,  un palīgēka, kadastra apzīmējums 68700040090004.

 Izsole notiks 2020.gada 14.oktobrī plkst.10.00, pašvaldības sēžu zālē, Vienības ielā 53, Kārsavā, Kārsavas novadā.

Nekustamā īpašuma trešās izsoles sākumcena – EUR 4642,00 ( četri tūkstoši seši simti četrdesmit divi eiro 00centi). Izsoles solis –  EUR 100,00 (viens simts eiro un 00 centi)

 Nodrošinājuma nauda – 10% no nekustamā īpašuma izsoles sākumcenas EUR 464,20.

Reģistrācijas maksa- EUR 20,00 (divdesmit eiro  un 00 centi).

Reģistrācijas maksa un nodrošinājuma nauda jāiemaksā Kārsavas novada pašvaldības, reģ.Nr.90000017398, juridiskā adrese -Vienības iela 53, Kārsava, Kārsavas novads, LV-5717, A/S Swedbank norēķinu kontā: LV58 HABA 0551 0189 87790  ar atsevišķiem maksājuma dokumentiem norādot to iemaksas mērķi- „Mežvidmuiža”,  Otrie Mežvidi, Mežvidu pag., Kārsavas nov., kadastra numurs  68700040305,  nodrošinājuma maksa vai reģistrācijas maksa.

 Pieteikumus par piedalīšanos izsolē ar pievienotiem dokumentiem pretendentiem jāiesniedz pēc paziņojuma publicēšanas izdevumā “Latvijas Vēstnesis”, līdz 2020.gada 12. oktobrim plkst.10.00, personīgi- Vienības ielā 53, Kārsavā, Kārsavas novadā, domes ēkas 2.stāvā 14.kabinetā vai elektroniski- nosūtot pieteikumu ar dokumentiem, kas parakstīts ar drošu elektronisko parakstu uz e-pastu: dome@karsava.lv.

Ar izsoles noteikumiem var iepazīties doc-icon.pngšeit.48.31 kB

doc-icon.png Pieteikumus18.24 kB

  Ar izsoles objektu var iepazīties, sazinoties  ar Antru Bojāri pa tālruni 22017052