Tiek rīkota izsole par nekustamo īpašumu Telegrāfa ielā 4-4, Kārsavā, Kārsavas nov., kadastra numurs 68099000155. Nekustamais īpašums sastāv no dzīvokļa ar kopējo platību 41,02 m2, 4102/35050 kopīpašuma domājamām daļām no būves (kadastra apzīmējums 68090020024001), 4102/3505 kopīpašuma domājamām daļām no būves (kadastra apzīmējums 68090020024002) un 4102/3505 kopīpašuma domājamām daļām no zemes (kadastra apzīmējums 68090020024).

Nekustamā īpašuma piespiedu pārdošanas vērtība un izsoles sākumcena ir 1500, 00EUR.
Izsoles cena nav apliekama ar pievienotās vērtības nodokli.

Persona, kurai vēlas piedalīties nekustamā īpašuma pirmajā izsolē, līdz 2020.gada 3.jūnijam, izmantojot elektronisko izsoļu vietni, jānosūta tiesu izpildītājam lūgumu autorizēt to dalībai izsolē un kā ieskaita nodrošinājumu 10% apmērā no nekustamā īpašuma novērtējuma, t.i. 150,00 EUR, ZTI L.Solovjovas, reģ.Nr.08046611453, depozīta kontā  Nr.LV69TREL9199104001000, Valsts kase, kods TRELLV22, maksājuma mērķī norādot piešķirtā rēķina numuru.

Izsoles sākuma datums un laiks – 2020.gada 14.maijs plkst.13:00, izsoles noslēguma datums un laiks 20120.gada 15.jūnijas plkst. 13:00.

Tālrunis uzziņām 64624889, 26111586