Kārsavas novada pašvaldība mutiskā izsolē ar augšupejošu soli pārdod pašvaldībai piederošo nekustamo īpašumu “Tūjas”-6, Salnava, Salnavas pagasts, Kārsavas novads, kadastra numurs 68949000030, kurš sastāv no vienistabas  dzīvokļa 32,4 m² platībā, kā arī  339/3225 kopīpašuma domājamām daļām no daudzdzīvokļu mājas  , palīgēkas un zemes .

 Izsole notiks  2020.gada 14.jūlijā plkst.10.00 Kārsavas novada pašvaldības  sēžu zālē Vienības ielā 53 , Kārsavā, Kārsavas novadā.

 Nekustamā īpašuma  izsoles sākumcena:  EUR 1000,00 ( viens tūkstotis euro un 00 centi).

 Nodrošinājuma nauda:  10% no nekustamā īpašuma sākumcenas EUR 100,00 (viens simts  euro un 00 centi).

Izsoles solis: EUR 50,00 ( piecdesmit euro un 00 centi).                                    

Reģistrācijas maksa: EUR 20,00 (divdesmit euro  un 00 centi).

Reģistrācijas maksa un nodrošinājuma nauda jāiemaksā Kārsavas novada pašvaldības, Vienības iela 53, Kārsava, Kārsavas novads, LV-5717, Reģ.Nr.90000017398, A/S Swedbank norēķinu kontā:LV58 HABA 0551 0189 87790  ar atsevišķiem maksājuma dokumentiem norādot to iemaksas mērķi „Nekustamā īpašuma “Tūjas”-6, Salnava, Salnavas pagasts,  Kārsavas novads izsole” nodrošinājuma maksa vai reģistrācijas maksa .

 Pieteikumu par piedalīšanos izsolē jāiesniedz pēc paziņojuma publicēšanas izdevumā “Latvijas Vēstnesis”, līdz 2020.gada 10.jūlijam plkst.12.00 ,Vienības ielā 53, Kārsavā, Kārsavas novadā, 11.kabinetā –Komisijā vai e-pasts:dome@karsava.lv, pretendentiem personīgi, vai elektroniski nosūtot pieteikumu ar dokumentiem, kas parakstīts ar drošu elektronisko parakstu.
Ar izsoles noteikumiem var iepazīties Kārsavas novada pašvaldības  mājas lapā www.karsava.lv .

  Ar izsoles objektu var iepazīties iepriekš piesakoties un saskaņojot ar Annu Gabrāni pa tālruni  26126901.

 

Izsoles noteikumi

doc-icon.pngIzsoles pieteikums18.32 kB