Latgales apgabaltiesas 29. iecirkņa zvērināta tiesu izpildītāja Lilija Solovjova, prakses vieta Atbrīvošanas aleja 93a, Rēzekne, pārdod pirmajā izsolē Svetlanai Oliņai un Olgai Žukovai
kopīpašumā piederošo nekustamo īpašumu Parka iela 10 – 22, Kārsavā, Kārsavas novadā, kadastra Nr. 6809 900 0166. Nekustamais īpašums sastāv no dzīvokļa 50,5 m2 platībā un
505/13524 kopīpašuma domājamām daļām no būves (kadastra apzīmējums 68090030034001).

Piedzinējs: SIA “KĀRSAVAS NAMSAIMNIEKS”, jur. adrese: Vienības iela 53, Kārsava, Kārsavas novads.

Nekustamā īpašuma piespiedu pārdošanas vērtība un izsoles sākumcena ir 2000,00 EUR.
Izsoles solis: 100,00 EUR. Izsoles cena nav apliekama ar pievienotās vērtības nodokli.

Personai, kura vēlas piedalīties nekustamā īpašuma 1.izsolē, līdz 2020.gada 25.maijam, izmantojot elektronisko izsoļu vietni, jānosūta tiesu izpildītājam lūgumu autorizēt to dalībai izsolē un
jāieskaita nodrošinājumu 10% apmērā no nekustamā īpašuma novērtējuma, t.i. 200,00 EUR, ZTI L.Solovjovas, reģ.Nr.08046611453, depozīta kontā Nr.LV69TREL9199104001000, Valsts kase, kods TRELLV22, maksājuma mērķī norādot piešķirtā rēķina numuru.

Izsoles sākuma datums – 2020.gada 5.maijs plkst.13:00, izsoles noslēguma datums un laiks – 2020.gada 4.jūnijs plkst.13:00. Tālr. uzziņām 64624889, 26111586.
Izsoles norises noteikumi: https://izsoles.ta.gov.lv/lietosanas-noteikumi.