Kārsavas novada pašvaldība , atklātā mutiskā izsolē ar augšupejošu soli, izsola pašvaldībai piekrītošās neapbūvētas zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 68090030239, Kārsavā, zemes nomas tiesības.

Neapbūvētas zemes vienības platība 0,3531 ha, izmantošanas mērķis- ražošanas objektu apbūves zeme.

Izsole notiks Kārsavas novada pašvaldības domes ēkas zālē 2020.gada 16.septembri plkst.11:00.

Izsolē piedāvātās neapbūvētas zemes vienības  izsoles sākumcena  EUR 72,00  (septiņdesmit divi euro un 00 centi) gadā bez  pievienotās vērtības nodokļa. Papildus nomas maksai nomniekam  ir pienākums maksāt nekustamā īpašuma nodokli un pievienotās vērtības nodokli saskaņā ar Latvijas Republikā spēkā esošajiem normatīvajiem aktiem.

Atbilstoši Ministru kabineta 2018.gada 19.jūnija noteikumu Nr.350 “Publiskas personas zemes nomas un apbūves tiesības noteikumi” 40.pantam , Nomnieks sedz izdevumus , kas radušies Iznomātājam ar Zemesgabala novērtēšanu, tas ir pieaicinātā neatkarīgā vērtētāja atlīdzības summa, kas ir EUR 157,30 ( viens simts piecdesmit septiņi euro un 30 centi).

Nomas tiesību izsoles solis ir EUR 20,00  (divdesmit euro un 00 centi) .

Lai piedalītos izsolē, no izsoles pasludināšanas dienas Kārsavas novada pašvaldības mājas lapā:www.karsava.lv.līdz 2020.gada 09. septembrim plkst.15.00 Kārsavas novada pašvaldībā  Vienības ielā 53, Kārsavā, Kārsavas novadā- Komisijā   vai e-pasts:dome@karsava.lv ,pretendentiem personīgi, vai elektroniski nosūtot pieteikumu ar dokumentiem, kas parakstīts ar drošu elektronisku parakstu. 

Ar izsoles noteikumiem var iepazīties Kārsavas novada pašvaldības  mājas lapā www.karsava.lv.

doc-icon.pngPIETEIKUMS21.87 kB

doc-icon.pngNOTEIKUMI21.04 kB

 Izsoles  komisijas  kontaktpersonas: Ludmila Krišāne  ( tālrunis 26143408) vai Anna Orinska ( tālrunis 29243612)