Kārsavas novada pašvaldība mutiskā izsolē ar augšupejošu soli pārdod pašvaldībai piederošo nekustamo īpašumu  Malnavas iela 49, Kārsava, Kārsavas novads, kadastra numurs 68090030242.

Nekustamais īpašums sastāv no neapbūvētas zemes vienības, kadastra apzīmējums 68090030242,  ar kopējo platību 1,0645 ha.    

Izsole notiks  2020.gada 16.septembrī, plkst.10.00 Kārsavas novada pašvaldības  sēžu zālē Vienības ielā 53 , Kārsavā, Kārsavas novadā.

 Nekustamā īpašuma izsoles sākumcena:  EUR 5500,00 (pieci tūkstoši pieci simti eiro un 00 centi).

 Izsoles solis: EUR 100,00 ( viens simts eiro un 00 centi).                                 

Nodrošinājuma nauda:  10% no nekustamā īpašuma sākumcenas- EUR 550,00 (pieci simti piecdesmit  eiro  un 00 centi).

Reģistrācijas maksa: EUR 50,00 (piecdesmit eiro  un 00 centi).

 

Reģistrācijas maksa un nodrošinājuma nauda jāiemaksā Kārsavas novada pašvaldības, reģ.Nr.90000017398, juridiskā adrese -Vienības iela 53, Kārsava, Kārsavas novads, LV-5717, A/S Swedbank norēķinu kontā: LV58 HABA 0551 0189 87790  ar atsevišķiem maksājuma dokumentiem norādot to iemaksas mērķi „Nekustamā īpašuma Malnavas iela 49, Kārsava, Kārsavas novads, izsoles nodrošinājuma maksa vai reģistrācijas maksa.

 Pieteikumus par piedalīšanos izsolē jāiesniedz pēc paziņojuma publicēšanas izdevumā “Latvijas Vēstnesis”, līdz 2020.gada 14.septembrim plkst.10.00, pretendentiem personīgi- Vienības ielā 53, Kārsavā, Kārsavas novadā, domes ēkas 2.stāvā 14.kabinetā vai elektroniski,  nosūtot pieteikumu ar dokumentiem, kas parakstīts ar drošu elektronisko parakstu uz e-pastu: dome@karsava.lv.

Izsoles noteikumi- doc-icon.pngpielikumā29.46 kB.

Pdoc-icon.pngieteikums19.15 kB

  Ar izsoles objektu var iepazīties iepriekš piesakoties un saskaņojot laiku ar  Annu Orinsku pa tālruni 29243612