Saskaņā ar Kārsavas novada pašvaldības domes 2020.gada 27.augusta  lēmumu  tiek nodota nomas tiesību izsolei Kārsavas novada pašvaldībai piekritīgā zemes vienība Malnavas pagasta teritorijā  ar kadastra apzīmējumu 6868 003 0269 3,7ha platībā.

 Nomas termiņš – līdz 2032.gada 31. decembrim.

Iznomājamās lauksaimniecības zemes sākuma nomas maksa bez pievienotās vērtības nodokļa ir 240,50 eiro.

Izsole notiks 2020.gada 16.septembrī plkst. 10.00 Kārsavas novada pašvaldības domes ēkā (1.stāvā), Vienības iela 53, Kārsava, Kārsavas nov.

Izsoles noteikumi –pielikumā.

Pieteikties uz minētās lauksaimniecības zemes nomas tiesību izsoli var līdz 2020.gada 10.septembrim plkst.10.00, iesniedzot Kārsavas novada pašvaldībai adresētu  nomas pieteikumu, kurā norādīta sekojoša  informācija:

– fiziskām  personām – pieteikumu, kurā norādīts vārds, uzvārds, personas kods, deklarētās dzīves vietas adrese un cita adrese, kurā persona ir sasniedzama, telefona numurs, e-pasta adrese;

– juridiskām personām – pieteikumu, kurā norādīts juridiskās personas nosaukums, juridiskā adrese, reģistrācijas numurs, telefona Nr., e-pasta adrese, informācija par juridisko personu pārstāvošo personu.

doc-icon.pngpieteikums15.30 kB

doc-icon.pngizsoles-noteikumi47.79 kB

Zemes lietu vecākā speciāliste Anna Orinska,

t. darba laikā – 65733135, 29243612.