Kārsavas novada pašvaldība pārdod mutiskā izsolē ar augšupejošu soli pašvaldībai piederošo nekustamo īpašumu “Vītolu skola”, kadastra numurs  6868 010 0167, adrese – “Vītolu skola”, Mazā Bandarova, Malnavas pag.,  Kārsavas nov.

 Nekustamais  īpašums sastāv no  divām apbūvētām zemes vienībām: kadastra apzīmējums 6868 010 0167,  platība 0,82 ha,   kadastra apzīmējums 6868 010 0166,  platība 1,5ha,   un trīs būvēm:  kadastra apzīmējums 6868 010 0167 001( skola), kadastra apzīmējums 6868 010 0167 002 (sporta zāle), kadastra apzīmējums 6868 010 0166 004( saimniecības ēka).

 

Izsole notiks 2020.gada 14.oktobrī plkst.11.00, pašvaldības sēžu zālē, Vienības ielā 53, Kārsavā, Kārsavas novadā.

Nekustamā īpašuma atsavināšanas  izsoles sākumcena noteikta EUR 7000,00 (septiņi tūkstoši eiro 00centi).  Izsoles solis –  EUR 100,00 (viens simts eiro un 00 centi)

 

 Nodrošinājuma nauda – 10% no nekustamā īpašuma sākumcenas – EUR700,00(septiņi simti eiro 00centi).

Reģistrācijas maksa- EUR 20,00 (divdesmit eiro  un 00 centi).

Reģistrācijas maksa un nodrošinājuma nauda jāiemaksā Kārsavas novada pašvaldības, reģ. Nr.90000017398, juridiskā adrese -Vienības iela 53, Kārsava, Kārsavas novads, LV-5717, A/S Swedbank norēķinu kontā: LV58 HABA 0551 0189 87790  ar atsevišķiem maksājuma dokumentiem norādot to iemaksas mērķi: „Vītolu skola”, kadastra numurs  6868 010 0167,  nodrošinājuma maksa vai reģistrācijas maksa.

 

 Pieteikumus par piedalīšanos izsolē (ar pievienotiem dokumentiem) pretendentiem jāiesniedz pēc paziņojuma publicēšanas izdevumā “Latvijas Vēstnesis”, līdz 2020.gada 12. oktobrim plkst.11.00, personīgi- Vienības ielā 53, Kārsavā- domes ēkas 2.stāvā 14.kab. vai elektroniski,  nosūtot pieteikumu,  kas parakstīts ar drošu elektronisko parakstu uz e-pastu: dome@karsava.lv.

doc-icon.pngPieteikums 19.22 kB

Ar izsoles noteikumiem var iepazīties doc-icon.pngšeit52.00 kB 

 Ar izsoles objektu var iepazīties sazinoties ar Irēnu Kaupužu pa tālruni 26111413.