Ludzas novada pašvaldība  pārdod  mutiskā izsolē ar augšupejošu soli pašvaldībai piederošos  nekustamos īpašumus:

Mežvidu pagastā – “ Priežusils”, kadastra numurs 6870 010 0047 ( zemes vienības kadastra apzīmējums 6870 010 0047) ar kopēju platību 12,5 ha  ( no tās meža zeme 12,5 ha ar mežaudzi).

Nekustamā īpašuma nosacītā  cena  –  EUR 58 000,00 ,  kas ir arī izsoles sākumcena.

         Nodrošinājuma nauda – 10% no nekustamā īpašuma sākumcenas- EUR 5800,00.

Izsoles solis –  EUR 1500,00.

Reģistrācijas maksa- EUR 50,00.

Maksāšanas līdzeklis – 100%  eiro apmērā no pirkuma cenas.

Nekustamā īpašuma atsavināšanas organizētājs- Kārsavas novada pašvaldības īpašuma privatizācijas un atsavināšanas komisija   ( turpmāk tekstā- Komisija).

    Izsole notiks 2021.gada 12. augustā  plkst.10.00,  pašvaldības sēžu zālē (Vienības iela 53, Kārsava, Ludzas nov.).

Reģistrācijas maksa  jāieskaita Ludzas novada pašvaldības,  reģ. Nr.90000017453, kontā Nr. LV58 HABA 0551 0189 8779 0, norādot  tā iemaksas mērķi – NĪ  Mežvidu pagastā – “ Priežusils”, kadastra numurs 6870 010 0047, izsoles  reģistrācijas maksa

 

Nodrošinājuma  nauda jāieskaita Ludzas novada pašvaldības,  reģ. Nr.90000017453, kontā Nr. LV15PARX0002240270013, norādot  tā iemaksas mērķi –NĪ Mežvidu pagastā – “ Priežusils”, kadastra numurs 6870 010 0047, izsoles nodrošinājuma nauda”.

 

 Pieteikumus par piedalīšanos izsolēs (ar pievienotiem dokumentiem) pretendentiem jāiesniedz  līdz 2021.gada 6.augustam plkst. 15.00:

-personīgi-Vienības ielā 53, Kārsavā- Kārsavas pilsētas pārvaldes ēkas 2.stāvā 14.kab.,

– pa pastu, adrese  Vienības iela 53, Kārsava, Ludzas nov., LV-5717,  vai,

– elektroniski,  nosūtot pieteikumu,  kas parakstīts ar drošu elektronisko parakstu, uz e-pastu: dome@karsava.lv vai pasts@ludzasnovads.lv.

Par iespējamām izsoles procesa norises  izmaiņām, reģistrētie izsoles pretendenti tiks informēti elektroniski. 

Ar izsoles noteikumiem var iepazīties pašvaldības  mājas lapā  www.karsava.lv vai www.ludzasnovads.lv

doc-icon.pngPieteikums  0 bytes

pdf-icon.pngIzsoles noteikumi 325.88 kB

Papildus informācija pa t. 65733135,  e-pastu attistiba@karsava.lv