Ludzas novada pašvaldība  pārdod  mutiskā izsolē ar augšupejošu soli pašvaldībai piederošos  nekustamos īpašumus:

 

Mērdzenes pagastā – “Bubini”, kadastra Nr. 68720020043 ( zemes vienību  kadastra apzīmējums 68720020043, platība 4,31ha,  ar mežaudzi):

–  izsoles sākumcena EUR 7500, 00;

–  izsoles solis EUR 500,00;

– reģistrācijas maksa EUR 50,00, nodrošinājuma nauda EUR 750,00;

– pieteikumu iesniegšanas termiņš līdz 06.08.2021. plkst. 15.00;

izsole notiks 13.08.2021., plkst.10.00   pašvaldības sēžu zālē, Vienības ielā 53, Kārsavā, Ludzas nov.

 

Reģistrācijas maksa  jāieskaita Ludzas novada pašvaldības, reģ. Nr.90000017453, kontā Nr. LV58 HABA 0551 0189 8779 0, norādot  tā iemaksas mērķi – NĪ “Bubini”,  kadastra Nr.  6872 002 0043, izsoles  reģistrācijas maksa

Nodrošinājuma  nauda jāieskaita Ludzas novada pašvaldības, reģ. Nr.90000017453, kontā Nr. LV15PARX0002240270013, norādot  tā iemaksas mērķi –- NĪ “Bubini”,  kadastra Nr.  6872 002 0043, izsoles nodrošinājuma nauda”.

 Pieteikumus par piedalīšanos izsolēs (ar pievienotiem dokumentiem) pretendentiem jāiesniedz  līdz 2021.gada 6.augustam plkst. 15.00:

-personīgi-Vienības ielā 53, Kārsavā- Kārsavas pilsētas pārvaldes ēkas 2.stāvā 14.kab.,

– pa pastu, adrese  Vienības iela 53, Kārsava, Ludzas nov., LV-5717,  vai,

– elektroniski,  nosūtot pieteikumu,  kas parakstīts ar drošu elektronisko parakstu, uz e-pastu: dome@karsava.lv vai pasts@ludzasnovads.lv.

doc-icon.pngPieteikums19.50 kB

pdf-icon.png Izsoles noteikumi302.67 kB

Par iespējamām izsoles procesa norises  izmaiņām, reģistrētie izsoles pretendenti tiks informēti elektroniski. 

Ar izsoles noteikumiem var iepazīties pašvaldības  mājas lapā  www.karsava.lv vai www.ludzasnovads.lv

 

Papildus informācija pa t. 65733135, e-pastu  attistiba@karsva.lv