Kārsavas novada pašvaldība otrā mutiskā izsolē ar augšupejošu soli pārdod pašvaldībai piederošo nekustamo īpašumu “Dzelzceļa māja 28”-1, Kārsavas stacija, Malnavas pagasts,  Kārsavas novads, kadastra numurs 68689000128 . Nekustamais īpašums sastāv no divu istabu dzīvokļa ar kopējo 31,3 m², kā arī 3125/7075 kopīpašuma domājamām daļām no daudzdzīvokļu mājas, palīgēkām un zemes.

Izsole notiks 2019.gada 09.decembrī plkst. 11.00 Kārsavas novada pašvaldības sēžu zālē Vienības ielā 53, Kārsavā, Kārsavas novadā.
Nekustamā īpašuma otrās izsoles sākumcena: EUR 616,00 (seši simti sešpadsmit euro un 00 centi).
Nodrošinājuma nauda: 10% no nekustamā īpašuma sākumcenas EUR 61,60 (sešdesmit viens euro un 60 centi).
Izsoles solis: EUR 50,00 ( piecdesmit euro un 00 centi).
Reģistrācijas maksa: EUR 20,00 (divdesmit euro un 00 centi).

Reģistrācijas maksa un nodrošinājuma nauda jāiemaksā Kārsavas novada pašvaldības, Vienības iela 53, Kārsava, Kārsavas novads, LV-5717, Reģ.Nr.90000017398, A/S Swedbank norēķinu kontā:LV58 HABA 0551 0189 87790 ar atsevišķiem maksājuma dokumentiem norādot to iemaksas mērķi „Nekustamā īpašuma “Dzelzceļa māja 28”-1, Kārsavas stacija, Malnavas pagasts,  Kārsavas novads” nodrošinājuma maksa vai reģistrācijas maksa .

Pieteikumus par piedalīšanos izsolē jāiesniedz pēc paziņojuma publicēšanas izdevumā “Latvijas Vēstnesis”, līdz 2019.gada 05.decembrim plkst.12.00 (Vienības ielā 53, Kārsavā, Kārsavas novadā, 11.kabinetā).

Ar izsoles objektu var iepazīties iepriekš piesakoties un saskaņojot ar Irēnu Kaupuži  pa tālruni  26111413.

Nekustamā īpašuma “Dzelzceļa māja 28”-1 izsoles noteikumi