Kārsavas novada pašvaldība mutiskā izsolē ar augšupejošu soli pārdod pašvaldībai piederošo nekustamo īpašumu “Avenes”, Mežvidu pagasts, Kārsavas novads, kadastra numurs 68700040306, kurš sastāv no neapbūvētas zemes vienības (kadastra apzīmējums 68700040303) ar kopējo platību 1,19 ha.

Izsole notiks  2020.gada 10.jūnija plkst.11.30 Kārsavas novada pašvaldības  sēžu zālē Vienības ielā 53 , Kārsavā, Kārsavas novadā.

 Nekustamā īpašuma  izsoles sākumcena:  EUR 1500,00 ( viens tūkstotis pieci simti euro un 00 centi).

 Nodrošinājuma nauda:  10% no nekustamā īpašuma sākumcenas EUR 150,00 (viens simts piecdesmit  euro un 10 centi).

Izsoles solis: EUR 50,00 ( piecdesmit euro un 00 centi).                                    

Reģistrācijas maksa: EUR 20,00 (divdesmit euro  un 00 centi).

Reģistrācijas maksa un nodrošinājuma nauda jāiemaksā Kārsavas novada pašvaldības, Vienības iela 53, Kārsava, Kārsavas novads, LV-5717, Reģ.Nr.90000017398, A/S Swedbank norēķinu kontā:LV58 HABA 0551 0189 87790  ar atsevišķiem maksājuma dokumentiem norādot to iemaksas mērķi „Nekustamā īpašuma “Avenes”, Mežvidu pagasts,  Kārsavas novads izsole” nodrošinājuma maksa vai reģistrācijas maksa .

 Pieteikumu par piedalīšanos izsolē jāiesniedz pēc paziņojuma publicēšanas izdevumā “Latvijas Vēstnesis”, līdz 2020.gada 05.jūnijam plkst.12.00 ,Vienības ielā 53, Kārsavā, Kārsavas novadā, 11.kabinetā –Komisijā vai e-pasts:dome@karsava.lv, pretendentiem personīgi, vai elektroniski nosūtot pieteikumu ar dokumentiem, kas parakstīts ar drošu elektronisko parakstu.

          Ar izsoles noteikumiem var iepazīties Kārsavas novada pašvaldības  mājas lapā www.karsava.lv .

  Ar izsoles objektu var iepazīties iepriekš piesakoties un saskaņojot ar Ludmilu Krišāni pa tālruni  26143408.”

doc-icon.pngPIETEIKUMS17.22 kB

doc-icon.pngIZSOLES NOTEIKUMI17.59 kB