Ludzas novada pašvaldība rīko nekustamā īpašuma atklāto mutisko izsoli ar augšupejošu soli:
Kustamā īpašuma nosaukums un atrašanās vieta:

Lietots traktors T150K, valsts reģistrācijas numurs T8487LC, utilizācijas vajadzībām.

Nekustamā īpašuma nosacītā cena: EUR 752,00

Nodrošinājuma nauda: EUR 75,20      

Izsoles solis: 20,00 EUR

Izsoles norises laiks: 27.09.2021. plkst.11.00

Ar izsoles noteikumiem var iepazīties  elektroniski  pašvaldības mājas lapās www.karsava.lv  vai www.ludzasnovads.lv un Kārsavas pilsētas pārvaldē Vienības ielā 53, Kārsavā, Ludzas novadā -14. kabinetā, darba dienās no plkst.9.00- 16.00.

Ar izsolāmo objektu var iepazīties līdz 2021. gada 21. septembrim, iepriekš telefoniski saskaņojot objekta apskates laiku ar Mērdzenes  pagasta pārvaldnieka v.i: Maritu Stepanovu (tālr.29112897 ).

Nodrošinājuma nauda uzskatāma par samaksātu, ja attiecīgā naudas summa ir ieskaitīta Ludzas novada pašvaldības, reģ. Nr.90000017453, kontā Nr.LV15PARX0002240270013 ar norādi “Maksa par izsoles nodrošinājumu. Izsoles objekts – kustamā manta – lietota traktora T150K, reģ. Nr. T8487LC utilizācijas vajadzībām”.

doc-icon.pngNoteikumi108.50 kB

doc-icon.pngPieteikums21.03 kB