Ludzas novada pašvaldība  mutiskā izsolē ar augšupejošu soli pārdod pašvaldības kustamo mantu-  lietotu traktoru T150K, valsts reģistrācijas numurs T8487LC, utilizācijas vajadzībām.

         Kustamās mantas izsoles sākumcena EUR 940,00 (deviņi simti četrdesmit euro un  00 centi) .

Izsoles nodrošinājuma maksa EUR 94,00 (deviņdesmit četri euro un 00 centi).

Izsoles solis EUR 20,00 (divdesmit euro un 00 centi).

 Izsole notiks  2021.gada 23.augustā plkst.12.00 Kārsavas pilsētas pārvaldes zālē Vienības ielā 53 , Kārsavā, Ludzas novadā.

        Personām, kuras vēlas piedalīties izsolē, nodrošinājuma nauda jāiemaksā Ludzas novada pašvaldības reģ.Nr.90000017453,    kontā Nr.LV15PARX0002240270013  ar norādi :

“Maksa par izsoles nodrošinājumu. Izsoles objekts – kustamā manta – lietota traktora T150K, reģ.Nr. T8487LC utilizācija”.

 Pieteikumi par piedalīšanos izsolē (ar pievienotiem dokumentiem) pretendentiem jāiesniedz pēc paziņojuma publicēšanas laikrakstā “Ludzas zeme”, līdz 2021.gada 19.augustam plkst.12.00:

– personīgi Ludzas  novada Kārsavas pilsētas pārvaldē– Vienības ielā 53, Kārsavā, pārvaldes ēkas 2.stāva, 14.kabinetā;

-pa pastu , adrese:Vienības iela 53, Kārsava, Ludzas novads, LV-5717;

– elektroniski nosūtot pieteikumu, kas parakstīts ar drošu elektronisko parakstu, uz e-pastu: karsava@ludzasnovads.lv

Ar izsoles noteikumiem var iepazīties Ludzas novada pašvaldības mājas  lapā www.ludzasnovads.lv  vai www.karsava.lv

Nekustamos īpašumus var apskatīt darbdienās, iepriekš saskaņojot pa tālruni 29485721 ar Mērdzenes pagasta pārvaldnieku- Jāni Koļču.

 Tālrunis uzziņām 28686389

doc-icon.pngPieteikums19.22 kB  

doc-icon.pngIzsoles noteikumi 20.32 kB

            Par iespējamām izsoles procesa norises izmaiņām, reģistrētie izsoles pretendenti tiks informēti elektroniski.