Kārsavas novada pašvaldība mutiskā izsolē ar augšupejošu soli pārdod pašvaldībai piederošo kustamo mantu– lietotu automašīnu SEAT ALHAMBRA, valsts reģistrācijas numurs GO6342.

Izsole notiks  2020.gada 23.martā plkst.10.00 Kārsavas novada pašvaldības  sēžu zālē Vienības ielā 53 , Kārsavā, Kārsavas novadā.

 Nekustamā  izsoles sākumcena:  EUR 370,00 ( trīs simti septiņdesmit euro un 00 centi), bez pievienotās vērtības nodokļa.

 Nodrošinājuma nauda – 10 % no kustamas mantas nosacītās cenas, t.i. EUR 37,00 (trīsdesmit septiņi euro, 00 centi), kas jāieskaita Kārsavas novada pašvaldības Vienības iela 53, Kārsavas novads, LV-5717, reģ.Nr.90000017398 AS “Swedbank” HABALV22 norēķinu kontā Nr.LV58HABA0551018987790, ar atzīmi ”Automašīnas SEAT ALHAMBRA nodrošinājuma nauda”.  Nodrošinājums uzskatāms par iesniegtu, ja attiecīgā naudas summa ir ieskaitīta norādītajā bankas kontā.

    Reģistrācijas maksa – EUR 15,00 (piecpadsmit euro, 00 centi),  kas jāieskaita Kārsavas novada pašvaldības Vienības iela 53, Kārsavas novads, LV-5717, reģ.Nr.90000017398  AS “Swedbank” HABALV22 norēķinu kontā Nr.LV58HABA0551018987790, ar atzīmi ”Automašīnas SEAT ALHAMBRA reģistrācijas maksa”.  Reģistrācijas maksa uzskatāma par iesniegtu, ja attiecīgā naudas summa ir ieskaitīta norādītajā bankas kontā.

Izsoles solis: EUR 30,00 ( trīsdesmit euro un 00 centi).                                     

Pieteikumus par piedalīšanos izsolē jāiesniedz pēc paziņojuma publicēšanas Kārsavas novada pašvaldības interneta mājas lapā – www.karsava. lv. , līdz 2020.gada 20.martam plkst.12.00 (Vienības ielā 53, Kārsavā, Kārsavas novadā, 11.kabinetā).

Ar izsoles noteikumiem var iepazīties Kārsavas novada pašvaldības  mājas lapā www.karsava.lv .

 Automašīnu var apskatīt Goliševas pagasta pārvaldē iepriekš piezvanot un saskaņojot ar Mihailu Belokurovu – pa tālruni 28611819.

 

doc-icon.pngizsoles noteikumi32.51 kB