Ludzas novada pašvaldība  mutiskā izsolē ar augšupejošu soli pārdod pašvaldības kustamo mantu-  lietotu traktora piekabi MMZ-771B, valsts reģistrācijas numurs P7406LT.

Kustamās mantas izsoles sākumcena EUR 1100,00 (viens tūkstotis viens simts euro un  00 centi) t.sk.PVN.

Izsoles nodrošinājuma maksa EUR 110,00 (viens simts desmit euro un 00 centi).

Izsoles solis EUR 20,00 (divdesmit euro un 00 centi).

 Izsole notiks  2021.gada 23.augustā plkst.11.00 Kārsavas pilsētas pārvaldes zālē Vienības ielā 53 , Kārsavā, Ludzas novadā.

 

Personām, kuras vēlas piedalīties izsolē, nodrošinājuma nauda jāiemaksā Ludzas novada pašvaldības reģ.Nr.90000017453,    kontā Nr.LV15PARX0002240270013  ar norādi :

 “Maksa par izsoles nodrošinājumu. Izsoles objekts-kustamā manta- lietota traktora piekabe MMZ-771B, reģ.Nr. P7406LT”.
 Pieteikumi par piedalīšanos izsolē (ar pievienotiem dokumentiem) pretendentiem jāiesniedz pēc paziņojuma publicēšanas laikrakstā “Ludzas zeme”, līdz 2021.gada 19.augustam plkst.12.00:

– personīgi Ludzas  novada Kārsavas pilsētas pārvaldē– Vienības ielā 53, Kārsavā, pārvaldes ēkas 2.stāva, 14.kabinetā;

-pa pastu , adrese:Vienības iela 53, Kārsava, Ludzas novads, LV-5717;

– elektroniski nosūtot pieteikumu, kas parakstīts ar drošu elektronisko parakstu, uz e-pastu: karsava@ludzasnovads.lv

 

Ar izsoles noteikumi var iepazīties Ludzas novada pašvaldības mājas  lapā www.ludzasnovads.lv  vai www.karsava.lv

 

Nekustamos īpašumus var apskatīt darbdienās, iepriekš saskaņojot pa tālruni 29485721 ar Mērdzenes pagasta pārvaldnieku- Jāni Koļču.

 Tālrunis uzziņām 28686389           

  Par iespējamām izsoles procesa norises izmaiņām, reģistrētie izsoles pretendenti tiks informēti elektroniski

doc-icon.pngPIETEIKUMS20.25 kB

doc-icon.pngIzsoles noteikumi22.98 kB