Kārsavas novada pašvaldība pārdod  mutiskā izsolē ar augšupejošu soli pašvaldībai piederošo nekustamo īpašumu  “Salnavas muiža”, kadastra numurs 6894 006 0562, adrese-Skolas iela 6, Salnava, Salnavas pag.,  Kārsavas nov.,  (turpmāk tekstā- Nekustamais īpašums).

  Nekustamais  īpašums “Salnavas muiža”,  kadastra numurs  6894 006 0562,  sastāv no apbūvētas zemes vienības (kadastra apzīmējums 6894 006 0530)  ar kopējo platību 1,5479ha un trīs būvēm: ar kadastra apzīmējumu  6894 006 0533 002 (bijusī internāta ēka) ar kopējo platību 1082,3 kvadrātmetri, ar kadastra apzīmējumu 6894 006 0533  003 (šķūnis )  ar kopējo platību 82,2 kvadrātmetri , ar kadastra apzīmējumu 6894 006 0533 004 (šķūnis) ar kopējo platību 27,6 kvadrātmetri.

Izsole notiks 2021.gada 18. janvārī plkst.11.00, Kārsavas novada pašvaldības domes sēžu zālē, Vienības ielā 53, Kārsavā, Kārsavas novadā.

Nekustamā īpašuma atsavināšanas  cena  (izsoles sākumcena) EUR 10500,00 (desmit tūkstoši pieci simti eiro 00centi).

 Izsoles solis –  EUR 100,00 (viens simts euro un 00 centi)

Nodrošinājuma nauda – 10% no nekustamā īpašuma sākumcenas- EUR 1050,00  (viens tūkstotis piecdesmit eiro 00centi).

Reģistrācijas maksa- EUR 20,00 (divdesmit euro  un 00 centi).

Reģistrācijas maksa un nodrošinājuma nauda jāiemaksā Kārsavas novada pašvaldības, reģ. Nr.90000017398, juridiskā adrese -Vienības iela 53, Kārsava, Kārsavas novads, LV-5717, A/S Swedbank norēķinu kontā: LV58 HABA 0551 0189 87790  ar atsevišķiem maksājuma dokumentiem norādot to iemaksas mērķi: „Salnavas muiža”, kad.Nr.68940060562,  atsavināšanas  izsoles nodrošinājuma maksa vai reģistrācijas maksa.

 Pieteikumus par piedalīšanos izsolē (ar pievienotiem dokumentiem) pretendentiem jāiesniedz pēc paziņojuma publicēšanas izdevumā “Latvijas Vēstnesis”, līdz 2021.gada 13.janvārim plkst. 11.00, personīgi-Vienības ielā 53, Kārsavā- domes ēkas 2.stāvā 14.kab. vai elektroniski,  nosūtot pieteikumu,  kas parakstīts ar drošu elektronisko parakstu, uz e-pastu: dome@karsava.lv.

doc-icon.pngIzsoles noteikumi53.74 kB

doc-icon.pngPieteikums20.15 kB 

 Ar izsoles objektu var iepazīties, sazinoties ar Annu Gabrāni  t.26126901.