Sabiedrība ar ierobežotu atbildību „KĀRSAVAS NAMSAIMNIEKS” rīko izsoli nekustamā īpašuma atsavināšanai

Tiek rīkota izsole sabiedrībai ar ierobežotu atbildību „KĀRSAVAS NAMSAIMNIEKS’’ piederošā nekustamā īpašuma Skolas ielā 3A-22, Kārsavā, Kārsavas novadā, atsavināšanai. Kadastra numurs:68099000383. Nekustamais īpašums sastāv no divistabu dzīvokļa ar kopējo platību 39,81m2, kā arī 3981/124989 kopīpašuma domājamām daļām no daudzdzīvokļu mājas (kadastra apzīmējums 68090030013001) un zemes (kadastra apzīmējums 68090030013).

Izsole notiks 2019.gada 11.decembrī plkst.10.30 sabiedrības ar ierobežotu atbildību „KĀRSAVAS NAMSAIMNIEKS” telpās, Teātra ielā 3, Kārsavā, Kārsavas novadā.

Nekustamā īpašuma izsoles sākumcena: EUR 2400,00 (divi tūkstoši četri simti euro un 00 centi).
Izsoles solis: EUR 100,00 (viens simts euro un 00 centi).
Dalības maksa: EUR 20,00 (divdesmit euro un 00 centi).
Nodrošinājuma nauda: EUR 100,00 (viens simts euro un 00 centi).

Dalības maksa un nodrošinājuma nauda jāiemaksā sabiedrībai ar ierobežotu atbildību „KĀRSAVAS NAMSAIMNIEKS”, Reģ.Nr.56803002941, AS „Swedbank” norēķinu kontā Nr.LV39HABA0551020345647 ar atsevišķiem maksājumu dokumentiem, norādot to iemaksas mērķi attiecīgi „Nekustamā īpašuma Skolas iela 3A-22, Kārsava, Kārsavas novads” dalības maksa vai nodrošinājuma nauda.

Izsolei reģistrēties, iesniedzot pieteikumu, pretendenti var sabiedrības ar ierobežotu atbildību „KĀRSAVAS NAMSAIMNIEKS” kasē, Teātra ielā 3, Kārsavā, Kārsavas novadā, no izsoles pasludināšanas dienas Kārsavas novada pašvaldības mājas lapā www.karsava.lv līdz 2019.gada 9.decembrim plkst.16.30.

Ar izsoles objektu var iepazīties, iepriekš piesakoties un saskaņojot ar sabiedrības ar ierobežotu atbildību „KĀRSAVAS NAMSAIMNIEKS” pamatdarbības struktūrvienības vadītāju Imantu Lustiku pa tālruni +371 26555480.

doc-icon.pngIzsoles noteikumi33.32 kB