Kārsavas novada pašvaldība mutiskā izsolē ar augšupejošu soli pārdod pašvaldībai piederošo nekustamo īpašumu Sporta iela 26, Kārsava, Kārsavas novads – neapbūvētu zemes vienību (kadastra apzīmējums 6809 002 0241) ar kopējo platību 1,5433 ha.

Nekustamā īpašuma īss raksturojums:

Nekustamais īpašums atrodas Kārsavas pilsētas nomalē. Zemes vienība robežojas ar Šņitkas strautu. Zemes vienībai ir apgrūtināta piekļūšana, jo  zemesgrāmatā nav reģistrēts piekļuves servitūts, kas faktiski ierobežo nekustamā īpašuma izmantošanas iespējas. Līdz pilsētas centram 0,8 km.

Apgrūtinājumi:

  • 2013.gada 1.martā ar Vinetu Poikāni noslēgts zemes nomas līgums ar termiņu  līdz 2018. gada 1. martam.

Izsole notiks 2017. gada 10. jūlijā plkst. 10.00 Kārsavas novada pašvaldības sēžu zālē Vienības ielā 53, Kārsavā, Kārsavas novadā.

Nekustamā īpašuma izsoles sākumcena: EUR 2300,00 (divi tūkstoši trīs simti euro un 00 centi).

Nodrošinājuma nauda: 10% no nekustamā īpašuma sākumcenas EUR 230,00 (divi simti trīsdesmit euro un 00 centi).

Izsoles solis: EUR 50,00 (piecdesmit euro un 00 centi).

Reģistrācijas maksa: EUR 20,00 (divdesmit euro un 00 centi).

Reģistrācijas maksa un nodrošinājuma nauda jāiemaksā Kārsavas novada pašvaldības, Vienības iela 53, Kārsava, Kārsavas novads, LV-5717, Reģ.Nr.90000017398, A/S Swedbank norēķinu kontā: LV58 HABA 0551 0189 87790 ar atsevišķiem maksājuma dokumentiem norādot to iemaksas mērķi „Nekustamā īpašuma Sporta iela 26, Kārsava, Kārsavas novads” nodrošinājuma maksa vai reģistrācijas maksa, vai Kārsavas novada domes kasē.

Izsolei reģistrēties pretendenti var Kārsavas novada pašvaldības īpašuma privatizācijas un atsavināšanas komisijā – Vienībās ielā 53, Kārsava, Kārsavas novads, LV-5717, no izsoles pasludināšanas dienas laikrakstā „Latvijas Vēstnesis” līdz 2017. gada 6. jūlijam, plkst.12.00.

Ar izsoles objektu var iepazīties iepriekš piesakoties un saskaņojot ar Valentīnu Bļinovu pa tālruni 29 238 166.

doc-icon.pngIzsoles noteikumi19.55 kB