„Kārsavas novada pašvaldība otrā mutiskā izsolē ar augšupejošu soli pārdod pašvaldībai piederošo nekustamo īpašumu “Apsītes” adrese: Sporta iela 21, Kārsava, Kārsavas novads – neapbūvētu zemes vienību (kadastra apzīmējums 6809 002 0503) ar kopējo platību 1224 m².   Apkārtnē dominē dzīvojamā un publiskās  apbūves objektu apbūve. Zemes vienībai ir apgrūtināta piekļūšana. Saskaņā ar Kārsavas novada teritorijas plānojumu nekustamā īpašuma plānotā  (atļautā) izmantošana ir dabas un apstādījumu teritorija.

Izsole notiks 2018. gada 11. decembrī plkst. 10.00 Kārsavas novada pašvaldības sēžu zālē Vienības ielā 53, Kārsavā, Kārsavas novadā.

Nekustamā īpašuma otrās izsoles sākumcena: EUR 1680,00 (viens tūkstotis seši simti astoņdesmit euro un 00 centi).

Nodrošinājuma nauda:  10% no nekustamā īpašuma sākumcenas EUR 168,00 (viens simts sešdesmit astoņi euro un 00 centi).

Izsoles solis: EUR 50,00 ( piecdesmit euro un 00 centi).

Reģistrācijas maksa: EUR 20,00 (divdesmit euro  un 00 centi).

Nosolītās summas nomaksas termiņš 5 gadi.

Reģistrācijas maksa un nodrošinājuma nauda jāiemaksā Kārsavas novada pašvaldības, Vienības iela 53, Kārsava, Kārsavas novads, LV-5717, Reģ.Nr.90000017398, A/S Swedbank norēķinu kontā: LV58 HABA 0551 0189 87790  ar atsevišķiem maksājuma dokumentiem norādot to iemaksas mērķi „Nekustamā īpašuma “Apsītes” adrese: Sporta iela 21, Kārsava,  Kārsavas novads izsole” nodrošinājuma maksa vai reģistrācijas maksa, vai  Kārsavas novada domes kasē.

Pieteikumus par piedalīšanos izsolē jāiesniedz pēc paziņojuma publicēšanas izdevumā “Latvijas Vēstnesis”, līdz 2018. gada 7. decembrim plkst. 12.00 (Vienības ielā 53, Kārsavā, Kārsavas novadā, 11. kabinetā).

Ar izsoles noteikumiem var iepazīties Kārsavas novada pašvaldības  mājas lapā www.karsava.lv.

Ar izsoles objektu var iepazīties iepriekš piesakoties un saskaņojot ar Valentīnu Bļinovu pa tālruni  29238166.

doc-icon.pngIzsoles noteikumi Sporta iela 2118.58 kB

doc-icon.pngGrozījumi izsoles noteikumi Sporta iela 2112.98 kB