Kārsavas novada pašvaldība trešā mutiskā izsolē ar augšupejošu soli pārdod pašvaldībai piederošo nekustamo īpašumu Skolas iela 3A-6, Kārsava, Kārsavas novads, kadsatra numurs 6809 900 0551. Nekustamais īpašums sastāv no divistabu dzīvokļa ar kopējo 39,2 m², kā arī 3914/124989 kopīpašuma domājamām daļām no daudzdzīvokļu mājas un zemes (kadastra apzīmējums 6809 003 0013).

Izsole notiks 2017.gada 4.decembrī plkst.10.00 Kārsavas novada pašvaldības sēžu zālē Vienības ielā 53, Kārsavā, Kārsavas novadā.

Nekustamā īpašuma izsoles sākumcena: EUR 900,00 (deviņi simti  euro un 00 centi).

Nodrošinājuma nauda: 10% no nekustamā īpašuma sākumcenas EUR 90,00 (deviņdesmit euro un 00 centi).

Izsoles solis: EUR 50,00 (piecdesmit euro un 00 centi).

Reģistrācijas maksa: EUR 20,00 (divdesmit euro un 00 centi).

Reģistrācijas maksa un nodrošinājuma nauda jāiemaksā Kārsavas novada pašvaldības, Vienības iela 53, Kārsava, Kārsavas novads, LV-5717, Reģ.Nr.90000017398, A/S Swedbank norēķinu kontā: LV58HABA0551018987790 ar atsevišķiem maksājuma dokumentiem norādot to iemaksas mērķi „Nekustamā īpašuma Skolas iela 3A-6, Kārsava, Kārsavas novads” nodrošinājuma maksa vai reģistrācijas maksa, vai  Kārsavas novada domes kasē.

Izsolei reģistrēties pretendenti var Kārsavas novada pašvaldības īpašuma privatizācijas un atsavināšanas komisijā – Vienībās ielā 53, Kārsava, Kārsavas novads, LV-5717, no izsoles pasludināšanas dienas laikrakstā „Latvijas Vēstnesis” līdz 2017.gada 1.decembrim, plkst.12.00.

Ar izsoles objektu var iepazīties iepriekš piesakoties un saskaņojot ar Valentīnu Bļinovu pa tālruni 29238166.

doc-icon.pngIzsoles noteikumi21.21 kB

doc-icon.pngIzsoles noteikumu grozījumi12.65 kB