VAS “Latvijas Pasts” informē, ka pieņemts lēmums par nekustamā īpašuma “Pasts” Ruskulovā, Salnavas pagastā, Kārsavas novadā atsavināšanu.

Nekustamais īpašums sastāv no zemes gabala 302m2 platībā un apbūves (kadastra Nr.6894 005 0146).

Nekustamā īpašuma izsole ar augšupejošu soli notiks 2020.gada 6.februārī plkst.15.00, Ziemeļu ielā 10, Lidostā “Rīga”, Mārupes novadā. Nosacītā (sākotnējā) pārdošanas cena – 650 EUR.

Pieteikšanās izsolei darba dienās no 02.01.2020. līdz 31.01.2020. un informācija par izsoli pie izsoles rīkotāja pa tālr. 26424665, 29420864, vai e-pastu: info@pasts.lv.