Kārsavas novada pašvaldība mutiskā izsolē ar augšupejošu soli pārdod pašvaldībai piederošo nekustamo īpašumu Parka iela 10-6, Kārsava, Kārsavas novads, kadastra numurs 6809 900 0526. Nekustamais īpašums sastāv no trīs istabu dzīvokļa ar kopējo 71,2 m², kā arī 664/13524 kopīpašuma domājamām daļām no daudzdzīvokļu mājas.

Izsole notiks 2019.gada 12.augustā plkst.10.00 Kārsavas novada pašvaldības sēžu zālē Vienības ielā 53, Kārsavā, Kārsavas novadā.

Nekustamā īpašuma izsoles sākumcena: EUR 4000,00 (četri tūkstoši euro un 00 centi).
Nodrošinājuma nauda: 10% no nekustamā īpašuma sākumcenas EUR 400,00 (četri simti euro un 00 centi).
Izsoles solis: EUR 100,00 (viens simts euro un 00 centi).
Reģistrācijas maksa: EUR 20,00 (divdesmit euro un 00 centi).

Reģistrācijas maksa un nodrošinājuma nauda jāiemaksā Kārsavas novada pašvaldības, Vienības iela 53, Kārsava, Kārsavas novads, LV-5717, Reģ.Nr.90000017398, A/S Swedbank norēķinu kontā: LV58 HABA 0551 0189 87790  ar atsevišķiem maksājuma dokumentiem norādot to iemaksas mērķi „Nekustamā īpašuma Parka iela 10-6, Kārsava, Kārsavas novads” nodrošinājuma maksa vai reģistrācijas maksa vai Kārsavas novada domes kasē.

Pieteikumus par piedalīšanos izsolē jāiesniedz pēc paziņojuma publicēšanas izdevumā “Latvijas Vēstnesis”, līdz 2019.gada 08.augustam plkst. 12.00 (Vienības ielā 53, Kārsavā, Kārsavas novadā, 11.kabinetā).

Ar izsoles noteikumiem var iepazīties Kārsavas novada pašvaldības mājas lapā www.karsava.lv.

Ar izsoles objektu var iepazīties iepriekš piesakoties un saskaņojot ar Valentīnu Bļinovu pa tālruni  29238166.

doc-icon.pngIzsoles noteikumi20.29 kB