Kārsavas novada pašvaldība  mutiskā izsolē ar augšupejošu soli pārdod pašvaldībai piederošo nekustamo īpašumu “Mežiņi”,  Mežvidu pagasts, Kārsavas novads , kadastra numurs 68700100223. Nekustamais īpašums sastāv no zemes vienības (kadastra apzīmējums 68700100223) ar mežaudzi, kopējā platība 11,9 ha. Pašvaldība ir veikusi cirsmu novērtējumu un iestigojusi izcērtamās platības .

Izsole notiks  2019.gada 07.novembrī plkst. 11.00 Kārsavas novada pašvaldības  sēžu zālē Vienības ielā 53 , Kārsavā, Kārsavas novadā.

Nekustamā īpašuma izsoles sākumcena:  EUR 35000,00 (trīsdesmit pieci tūkstoši euro un 00 centi).
Nodrošinājuma nauda:  10% no nekustamā īpašuma sākumcenas EUR 3500,00 (trīs tūkstoši pieci simti euro un 00 centi).
Izsoles solis: EUR 1000,00 ( viens tūkstotis euro un 00 centi).
Reģistrācijas maksa: EUR 50,00 (piecdesmit euro  un 00 centi).

Reģistrācijas maksa un nodrošinājuma nauda jāiemaksā Kārsavas novada pašvaldības, Vienības iela 53, Kārsava, Kārsavas novads, LV-5717, Reģ.Nr.90000017398, A/S Swedbank norēķinu kontā: LV58 HABA 0551 0189 87790  ar atsevišķiem maksājuma dokumentiem norādot to iemaksas mērķi „Nekustamā īpašuma “Mežiņi”, Mežvidu pagasts,  Kārsavas novads” nodrošinājuma maksa vai reģistrācijas maksa .

Pieteikumus par piedalīšanos izsolē jāiesniedz pēc paziņojuma publicēšanas izdevumā “Latvijas Vēstnesis”, līdz 2019.gada 04.novembrim plkst.12.00 (Vienības ielā 53, Kārsavā, Kārsavas novadā, 11.kabinetā).

Ar izsoles objektu var iepazīties iepriekš piesakoties un saskaņojot ar  Tāli Mūrnieku pa tālruni 29479099

doc-icon.pngIzsoles noteikumi20.25 kB

pdf-icon.pngIestigotās platības skice65.57 MB

pdf-icon.pngCirsmas novērtējums7.09 MB

pdf-icon.pngNogabalu raksturojošie rādītāji68.08 MB

pdf-icon.pngZemes robežu un meža zemes plāns7.79 MB