Latvijas Republikas likuma „Par nodokļiem un nodevām” 25.panta 4.daļa nosaka, ka attiecīgā pašvaldība reizi ceturksnī publicē savā mājaslapā internetā informāciju par nodokļu parādu dzēšanu.

Kārsavas novada pašvaldība, saskaņā ar likuma „Par nodokļiem un nodevām” 25.pantu, Kārsavas novada  22.08.2019. domes sēdes lēmumu Nr.10, &.2 ,,Par nekustamā īpašuma nodokļa parāda un nokavējuma naudas dzēšanu”, 2019.gada 3.ceturksnī ir veikusi pašvaldības budžetā ieskaitāmā nekustamā īpašuma nodokļa parāda un nokavējuma naudas dzēšanu, kopsummā EUR 4063.53 – pamatparāds EUR 2665.14, nokavējuma nauda EUR 1398.39, t.sk.:

  • Atbilstoši likuma „Par nodokļiem un nodevām” 25.panta pirmās daļas 7.punktam – no Uzņēmumu reģistra reģistriem izslēgtajām juridiskajām peronām SIA „Chartered Developments”, reģ.Nr. 40003777254 un SIA „HETERA”, reģ.Nr. 4410302884, kopsummā EUR 899.89, t.sk. pamatparāds EUR 589.38, nokavējuma nauda EUR 310.51
  • Atbilstoši likuma „Par nodokļiem un nodevām” 25.panta pirmās daļas 4.punktam,  Maksātnespējas likuma 164. panta 1. daļai – fiziskajām personām, kurām izbeigts maksātnespējas process, kopsummā EUR 2393.07, t.sk. pamatparāds EUR 1637.51, nokavējuma nauda EUR 755.56
  • Atbilstoši likuma „Par nodokļiem un nodevām” 25.panta pirmās daļas 4.punktam – fiziskajām personām, kurām ir iestājies maksājuma piedziņas noilgums, kopsummā EUR 249.49, t.sk. pamatparāds EUR 123.00, nokavējuma nauda EUR 126.49
  • Atbilstoši likuma “Par nodokļiem un nodevām” 25.panta pirmās daļas 3.punktam – mirušajām personām, kurām ar pašvaldības lēmumu izbeigtas zemes lietošanas tiesības,  kopsummā  EUR 514.81, t.sk. pamatparāds EUR 310.01, nokavējuma nauda EUR  204.80
  • Atbilstoši likuma “Par nodokļiem un nodevām” 25.panta pirmās daļas 3.punktam – mirušājām personām, kurām ir izbeigtas dzīvojamo telpu īres tiesības, kopsummā EUR 6.27, t.sk. pamatparāds EUR 5.24, nokavējuma nauda EUR 1.03.

Mārīte Poikāne
NĪN administratore