Latvijas Republikas likuma „Par nodokļiem un nodevām” 25.panta 4.daļa nosaka, ka attiecīgā pašvaldība reizi ceturksnī publicē savā mājaslapā internetā informāciju par nodokļu parādu dzēšanu.     

Kārsavas novada pašvaldība, saskaņā ar likuma „Par nodokļiem un nodevām” 25.pantu, ar Kārsavas novada  26.11.2020. domes sēdes lēmumu Nr.17 &6 ,,Par nekustamā īpašuma nodokļa parāda un nokavējuma naudas dzēšanu”, 2020.gada 4.ceturksnī ir veikusi pašvaldības budžetā ieskaitāmā nekustamā īpašuma nodokļa parāda un nokavējuma naudas dzēšanu, kopsummā EUR 3645.27 – pamatparāds EUR 1739.16, nokavējuma nauda EUR 1906.11