2020.gada 2.janvārī ir stājušies spēkā Kārsavas novada pašvaldības saistošie noteikumi Nr.16 „Par sociālajiem pakalpojumiem Kārsavas novada pašvaldībā” (turpmāk tekstā – saistošie noteikumi), kas nosaka sniegto sociālo pakalpojumu piešķiršanas un saņemšanas kārtību.

Pamatojoties uz likumdošanu un normatīvajiem aktiem, Kārsavas novada pašvaldības saistošajos noteikumos ir noteikta sniegto sociālo pakalpojumu samaksas kārtība.

Saskaņā ar Kārsavas novada domes noteikto maksas pakalpojuma cenrādi, maksa par aprūpes mājās pakalpojumu, ko sniedz individuālie aprūpētāji un Mežvidu pagasta mobilā aprūpes grupa personām, kurām ir likumīgie apgādnieki, un, kuru (t.i. aprūpējamo personu) ienākumi pārsniedz maznodrošinātas personas ienākumu līmeni (t.i. 200 EUR), cena par sniegto pakalpojumu atbilstoši saistošo noteikumu 10.2., 10.3 apakšpunktam ir:

 • Individuālo aprūpētāju sniegtajam aprūpes mājās pakalpojumam:
  • pirmajam aprūpes līmenim – 30,00 EUR mēnesī;
  • otrajam aprūpes līmenim – 39,00 EUR mēnesī;
  • trešajam aprūpes līmenim – 47,00 EUR mēnesī.
 • Mobilās aprūpes grupas sniegtajam aprūpes mājās pakalpojumam – 34,00 EUR mēnesī.

Klientam, savstarpēji vienojoties ar apgādnieku (-iem) un sociālo dienestu, noslēdzot līgumu, jāveic samaksa par sniegto pakalpojumu.

Sociālo pakalpojumu un sociālās palīdzības likuma 1.panta pirmās daļas 37.punkts nosaka, ka apgādnieks ir persona, kurai saskaņā ar likumu vai tiesas nolēmumu ir pienākums rūpēties par savu laulāto, bērniem vai vecākiem.

Pamatojoties uz 2003.gada 27. maija MK noteikumu Nr.275 „Sociālās aprūpes un sociālās rehabilitācijas pakalpojumu samaksas kārtība un kārtība, kādā pakalpojuma izmaksas tiek segtas no pašvaldības budžeta” 5.3. apakšpunktā noteikto, „… līdzekļi, kas pēc sociālās aprūpes pakalpojuma samaksas paliek apgādnieka ģimenes rīcībā, nedrīkst būt mazāki par summu, kura aprēķināta, reizinot valstī noteikto minimālo algu ar 1,0 koeficientu – par vienu personu, un ar 0,5 koeficientu – par katru nākamo apgādnieka ģimenes locekli.”

Saskaņā ar likumdošanu, personas apgādnieki, kuriem ir pienākums maksāt par pakalpojumu, ne retāk kā reizi gadā institūcijai, kura pieņem lēmumu par personas apgādniekiem veicamajiem pasākumiem, iesniedz informāciju par saviem ienākumiem atbilstoši likumdošanā noteiktajam.

No samaksas par sniegto aprūpes mājās pakalpojumu pilnībā tiek atbrīvotas šādas personas:

 • vientuļas personas, kurām nav likumīgu apgādnieku;
 • personas, kurām diagnosticēta onkoloģiska saslimšana pēdējā (IV) stadijā;
 • personas, kurām piešķirts trūcīgas vai maznodrošinātas personas (ģimenes) statuss.

Aprūpes mājās pakalpojumu sniedz aprūpētāji, kuri ir saņēmuši apliecinājumus par saņemto apmācību kursu par sociālo aprūpi darbā ar veciem cilvēkiem.

Pašvaldībā ir noteikta cena par vienu sniegtā pakalpojuma stundu aprūpētājam, kas atbilst Ministru kabineta noteikumos noteiktajai maksimālajai aprēķinātajai stundas tarifa likmei kārtējā gadā, t.i. 2020.gadā – 2,8289 EUR.

Andželika Malakāne
Kārsavas novada pašvaldības sociālā dienesta vadītāja