Sakarā ar to, ka Kārsavas novada Mērdzenes, Pudinavas un Goliševas ciemu adresācijas objektiem piešķirtās un Valsts adrešu reģistra informācijas sistēmā reģistrētās adreses neatbilst Ministru kabineta 2015.gada 8.decembra noteikumu Nr.698 “Adresācijas noteikumi” (turpmāk – Adresācijas noteikumi) prasībām, ar Kārsavas novada pašvaldības domes 2017. gada 24. augusta lēmumu (prot. Nr.13., 23.&) tika mainītas adreses Mērdzenes, Pudinavas un Goliševas ciemu adresācijas objektiem.

Pēc pašvaldības lēmuma aktualizācijas Valsts adrešu reģistra informācijas sistēmā,  jaunās adreses būs spēkā ar 2017. gada 10.septembri.

Lai nerastos pārpratumi, adresācijas objektu īpašniekiem (tiesiskajiem valdītājiem) pēc 2017. gada 10.septembra jāuzrāda jaunā adrese.

Par adrešu maiņas nepieciešamības pamatojumu:

Adresācijas noteikumu 14. punkts nosaka, ka pilsētu un ciemu teritoriju daļās, kur ir ielas, apbūvei paredzētai zemes vienībai vai ēkai piešķir numuru ar piesaisti ielas nosaukumam, pašvaldības dome pieņem lēmumu par iepriekš piešķirto adrešu maiņu, apbūvei paredzētās zemes vienības vai ēkas nosaukumu aizstājot ar numuru un piesaistot to ielas nosaukumam.

Ciemu robežas ir  noteiktas Kārsavas novada teritorijas plānojumā 2012.-2024. gadam,  kas 2012.gada 22.oktobrī apstiprināts ar pašvaldības saistošajiem noteikumiem Nr.19 “Kārsavas novada teritorijas plānojuma 2012.-2024.gadam Teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumi un Grafiskā daļa”.

Adresācijas noteikumu 19. punktā noteikts, ka pilsētu un ciemu teritoriju daļās, kur ir ielas, apbūvei paredzētai zemes vienībai vai ēkai numuru piešķir, ņemot vērā tuvāko ielu, ko nosaka, izvērtējot konkrēto situāciju, pie kam,  ja adresācijas objekti atrodas pie vairākām ielām, šajā gadījumā adrese jāpiešķir ņemot vērā piekļūšanas iespējas objektam.

Adresācijas noteikumu 17. punktā ir noteikta kārtība kādā piešķir numurus apbūvei paredzētām  zemes vienībām  un ēkām ielās- no ielas sākuma augošā secībā virzienā no apdzīvotās vietas centra uz nomali ielas kreisajā pusē piešķir nepāra numurus, labajā pusē – pāra numurus, bet gadījumos, kad apbūve iespējama tikai vienā ielas pusē, – nepāra vai pāra numurus augošā secībā.

Saskaņā ar Adresācijas noteikumu 9. punktu pašvaldības domei bez personas piekrišanas, izvērtējot konkrēto situāciju, ir tiesības piešķirt adresi, ja adrese adresācijas objektam nav piešķirta, un mainīt, likvidēt vai precizēt adreses pieraksta formu, ja reģistrētā adrese neatbilst Adresācijas noteikumos minētajām prasībām.

Adresācijas noteikumu 32. punkts nosaka, ja adrese mainīta, kā arī ja precizēta pieraksta forma atbilstoši šajos noteikumos minētajām prasībām, dokumenti, kuros lietota iepriekšējā adrese, ir spēkā un dokumentu maiņa nav jāveic, izņemot, ja to paredz speciālais normatīvais akts. Tādējādi, ja līdz šim tika izdoti dokumenti, kuros ir fiksēta cita adrese, tie joprojām ir spēkā esoši un to maiņa veicama tikai tad, ja to vēlas pats dokumenta turētājs vai ja to pieprasa normatīvo aktu prasības, bet attiecībā uz zemesgrāmatu apliecībām īpašuma unikālais identifikators ir kadastra numurs, un tas nemainās un adrešu maiņa neietekmē īpašuma piederības jautājumus.

 

pdf-icon.pngKārsavas novada pašvaldības domes 2017. gada 24. augusta lēmuma izraksts (prot. Nr.13., 23.&)825.85 kB

Kārsavas  novada pašvaldības zemes lietu vecākā speciāliste Anna Orinska,
tālrunis: 65733135